Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014

Οι πλήρεις αρμοδιότητες των νέων Αντιδημάρχων του Δήμου Παλλήνης

Ο Δήμαρχος Παλλήνης
αφού έλαβε υπόψη
  • Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. γ΄ του Ν.3852/10, όπως ισχύει. 
  • Τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 1 του Ν.3852/10, όπου τον Δήμαρχο επικουρούν οι Αντιδήμαρχοι. Αντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας που ορίζει ο Δήμαρχος και στους οποίους μεταβιβάζει την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. 
  • Τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 του ίδιου Νόμου, όπου ο αριθμός των Αντιδημάρχων στους Δήμους που προέρχονται από συνένωση Ο.Τ.Α. ορίζεται ως εξής: σε Δήμους με πληθυσμό από πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους ορίζονται έως έξι (6) αντιδήμαρχοι. 
  • Τις διατάξεις του άρθρου 92 του ιδίου Νόμου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
  • Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο Παλλήνης, σύμφωνα με τα οποία ο πραγματικός πληθυσμός του ανέρχεται στους 53.735 κατοίκους. 
  • Το γεγονός ότι ο Δήμος Παλλήνης έχει τρεις (3) Δημοτικές Κοινότητες.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Παλλήνης, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή από 1-9-2014 έως 28-2-2017, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες του, όπως παρακάτω:1. Ορίζει ως έμμισθο Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αβαρκιώτη Φώτη και του μεταβιβάζει:

α. Kαθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1.Εποπτεία Υπηρεσιών Καθαριότητας
2.Εποπτεία Υπηρεσιών Δημοτικού Φωτισμού
3.Πολιτική Προστασία
4.Η έκδοση αδειών Πολιτικών Γάμων και η τέλεσή τους.

β. Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Παλλήνης: 
1.Η ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
2.Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
3.Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
4.Η υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
5.Η συνεργασία με τον Πρόεδρο του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων της.

2. Ορίζει ως έμμισθο Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Δρούγκα Σταύρο και του μεταβιβάζει

Kαθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1.Εποπτεία Υπηρεσιών Ύδρευσης και Αποχέτευσης
2.Σχεδιασμός και εποπτεία προγραμμάτων ανακύκλωσης
3.Σχεδιασμός και εποπτεία προγραμμάτων φροντίδας αδέσποτων ζώων
4.Συντονισμός θεμάτων Συγκοινωνίας
5.Εποπτεία Δημοτικών Κοιμητηρίων
6.Η έκδοση αδειών Πολιτικών Γάμων και η τέλεσή τους.3. Ορίζει ως έμμισθο Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μαντζώρο Ανδρέα και του μεταβιβάζει:

α. Καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Εποπτεία Υπηρεσιών Συντήρησης Οδοστρωμάτων και Δημοτικών Εγκαταστάσεων για τις Δημοτικές Ενότητες Ανθούσας-Γέρακα- Παλλήνης
2. Εποπτεία λειτουργίας και συντήρησης παιδικών χαρών και των εγκαταστάσεών τους.
3. Εποπτεία υπηρεσιών συντήρησης και ανάπτυξης πρασίνου.

β. Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Ανθούσας: 
1.Η ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
2.Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
3.Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
4.Η υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
5.Η συνεργασία με τον Πρόεδρο του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων της.

4. Ορίζει ως έμμισθο Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Καρκούλια Δημήτριο και του μεταβιβάζει

Kαθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1.Διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
2.Θέματα εξυπηρέτησης του πολίτη
3.Η έκδοση αδειών Πολιτικών Γάμων και η τέλεσή τους.

5. Ορίζει ως άμισθη Αντιδήμαρχο την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κα Μελισσά-Κόλλια Βασιλική και της μεταβιβάζει

Καθ΄ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Εποπτεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
2. Εποπτεία θεμάτων Σχολικής Στέγης

6. Ορίζει ως άμισθη Αντιδήμαρχο την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κα. Κουνενάκη Ειρήνη και της μεταβιβάζει

Kαθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1.Κοινωνική υπηρεσία, Πρόνοια και Αλληλεγγύη
2.Δια βίου Μάθηση
3.Ανάπτυξης Εθελοντισμού και Εθελοντικών Δράσεων
4.Η έκδοση αδειών Πολιτικών Γάμων και η τέλεσή τους.
Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες του, ασκεί ο Δήμαρχος. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Αβαρκιώτη Φώτη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κα. Κουνενάκη Ειρήνη. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Μαντζώρου Ανδρέα που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δρούγκας Σταύρος.

Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αβαρκιώτης Φώτης, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Δρούγκα Σταύρο.

Ε. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου