Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2019

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ -ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Γραφείο Δημάρχου
Ταχ. Δ/νση: Ιθάκης 12, Τ.Κ. : 15344
Τηλ.: 210-6604663, Fax.: 210-6612965
Γέρακας 1η Σεπτεμβρίου 2019
Αριθμ. πρωτ.: 26696
Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων
& Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του
Ο Δήμαρχος Παλλήνης
αφού έλαβε υπόψη:
• Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. γ΄ του Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
• Τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 1 του Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, όπου τον Δήμαρχο επικουρούν οι Αντιδήμαρχοι. Αντιδήμαρχοι είναι οι
σύμβουλοι που ορίζει ο δήμαρχος και στους οποίους μεταβιβάζει την άσκηση
αρμοδιοτήτων καθ' ύλην και κατά τόπο. Οι κατά τόπον αρμοδιότητες ασκούνται
στα όρια μιας ή περισσότερων δημοτικών ενοτήτων της παραγράφου 1 του
άρθρου 2. Αντιδήμαρχος δεν μπορεί να οριστεί σύμβουλος που ανήκει σε
διαφορετική δημοτική παράταξη από αυτή του δημάρχου, εάν ο ορισμός δεν
εγκριθεί από την πλειοψηφία των συμβούλων της παράταξης στην οποία ανήκει
ο σύμβουλος αυτός. Η ανωτέρω έγκριση δεν ανακαλείται. Αντιδήμαρχος που
ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξή του, εκπίπτει αυτοδικαίως
από το αξίωμα αυτό.
• Τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 του ίδιου Νόμου, όπου ο αριθμός των
Αντιδημάρχων στους Δήμους που προέρχονται από συνένωση Ο.Τ.Α. ορίζεται
ως εξής: σε Δήμους με πληθυσμό από πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) έως
εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους ορίζονται έως έξι (6) αντιδήμαρχοι.
• Τις διατάξεις του άρθρου 92 του ιδίου Νόμου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της
Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο Παλλήνης, σύμφωνα με τα οποία ο μόνιμος πληθυσμός
του ανέρχεται στους 54.415 κατοίκους.
• Το γεγονός ότι ο Δήμος Παλλήνης έχει τρεις (3) Δημοτικές Ενότητες.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Παλλήνης, εντός της τρέχουσας
δημοτικής περιόδου, με θητεία από 1-9-2019 έως 31-8-2020, μεταβιβάζοντας σε
αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες του, όπως παρακάτω:
1. Ορίζει ως Αντιδήμαρχο, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.
Αβαρκιώτη Φώτιο και του μεταβιβάζει,
α) καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Εποπτεία Υπηρεσιών Καθαριότητας.
2. Πολιτική Προστασία.
3. Εποπτεία Υπηρεσιών Συντήρησης Οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και
Δημοτικών Εγκαταστάσεων.
4. Εποπτεία Υπηρεσιών Δημοτικού Φωτισμού.
5. Εποπτεία συντήρησης και αναβάθμισης αστικού εξοπλισμού εν γένει.
6. Η τέλεση Πολιτικών Γάμων.
β) κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Παλλήνης:
1. Η ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
2. Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού των
κτηρίων της δημοτικής ενότητας.
3. Η υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων,
πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται
από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής
ενότητας.
4. Η συνεργασία με τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου για την
επίλυση των προβλημάτων της.
2. Ορίζει ως Αντιδήμαρχο, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.
Μουρτζιάπη Γεώργιο και του μεταβιβάζει,
καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Εποπτεία υπηρεσιών συντήρησης και ανάπτυξης πρασίνου.
2. Εποπτεία λειτουργίας και συντήρησης παιδικών χαρών και των
εγκαταστάσεών τους.
3. Η τέλεση Πολιτικών Γάμων.
3. Ορίζει ως Αντιδήμαρχο, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.
Λιακόπουλο Άγγελο και του μεταβιβάζει,
α) καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Εποπτεία κατασκευής και συντήρησης έργων ύδρευσης, αποχέτευσης
ομβρίων και αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων σε συνεργασία με τις
αρμόδιες οργανικές μονάδες.
2. Εποπτεία διαδικασιών βεβαίωσης και είσπραξης οφειλών ύδρευσης σε
συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες.
3. Συντονισμός και εποπτεία Τεχνικού Συνεργείου ύδρευσης
(αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης), καλής λειτουργίας
αντλιοστασίων και δεξαμενών.
4. Η τέλεση Πολιτικών Γάμων.
β) κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Ανθούσας:
1. Η ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
2. Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού των
κτηρίων της δημοτικής ενότητας.
3. Η υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων,
πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται
από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής
ενότητας.
4. Η συνεργασία με τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου για την
επίλυση των προβλημάτων της.

4. Ορίζει ως Αντιδήμαρχο, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.
Στεφανάκη Εμμανουήλ και του μεταβιβάζει,
καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Εποπτεία των Υπηρεσιών Κοινωνικής πολιτικής, Πρόνοιας και
Αλληλεγγύης.
2. Εποπτεία των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.
3. Ανάπτυξης Εθελοντισμού και Εθελοντικών Δράσεων.
4. Η τέλεση Πολιτικών Γάμων.
5. Ορίζει ως Αντιδήμαρχο, την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κα
Μελισσά Βασιλική και της μεταβιβάζει,
καθ΄ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Εποπτεία θεμάτων Παιδείας και Σχολικής Στέγης.
2. Συντονισμός και Εποπτεία των δράσεων Δια Βίου Μάθησης.
3. Συντονισμός και εποπτεία των δράσεων Ισότητας των Φύλων.
4. Συντονισμός και εποπτεία των δράσεων Πρόληψης της Παραβατικότητας
5. Σχεδιασμός και εποπτεία προγραμμάτων φροντίδας αδέσποτων ζώων.
6. Συντονισμός θεμάτων Δημόσιας Συγκοινωνίας.
7. Η τέλεση Πολιτικών Γάμων.
6. Ορίζει ως Αντιδήμαρχο, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.
Δημητριάδη Βασίλειο και του μεταβιβάζει
καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Ψηφιακή Πολιτική και Καινοτόμες Υπηρεσίες.
2. Διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
3. Εξυπηρέτηση του πολίτη.
4. Η τέλεση Πολιτικών Γάμων.

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη
του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη
λήξη της θητείας του είναι δυνατή, μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον
διορισμό τους, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.
Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες του,
ασκεί ο Δήμαρχος.
·         Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Αβαρκιώτη
Φώτιου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Στεφανάκης
Εμμανουήλ.
·         Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Λιακόπουλου
Άγγελου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μουρτζιάπης
Γεώργιος.
Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο
Αντιδήμαρχος κ. Αβαρκιώτης Φώτιος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, όταν δε
απουσιάζει ή κωλύεται και αυτός, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από
τον Αντιδήμαρχο κ. Δημητριάδη Βασίλειο.
Ε. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον εβδομαδιαία εφημερίδα
της πρωτεύουσας του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου