Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2020

ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2020-2021- ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Τρίτη, 01 Σεπτεμβρίου 2020

Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων& Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του

Ο Δήμαρχος Παλλήνης

αφού έλαβε υπόψη:

          Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. γ΄ του Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

          Τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 1 του Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες: «τον Δήμαρχο επικουρούν οι Αντιδήμαρχοι. Αντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι που ορίζει ο δήμαρχος και στους οποίους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ' ύλην και κατά τόπο. Οι κατά τόπον αρμοδιότητες ασκούνται στα όρια μιας ή περισσότερων δημοτικών ενοτήτων της παραγράφου 1 του άρθρου 2. Αντιδήμαρχος δεν μπορεί να οριστεί σύμβουλος που ανήκει σε διαφορετική δημοτική παράταξη από αυτή του δημάρχου, εάν ο ορισμός δεν εγκριθεί από την πλειοψηφία των συμβούλων της παράταξης στην οποία ανήκει ο σύμβουλος αυτός. Η ανωτέρω έγκριση δεν ανακαλείται.»

          Τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 του ίδιου Νόμου, σύμφωνα με τις οποίες: «ο αριθμός των Αντιδημάρχων στους Δήμους που προέρχονται από συνένωση Ο.Τ.Α. ορίζεται ως εξής: σε Δήμους με πληθυσμό από πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους ορίζονται έως έξι (6) αντιδήμαρχοι.»

          Τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 7 του ίδιου Νόμου, σύμφωνα με τις οποίες: «Με την απόφαση της παραγράφου 5 και τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου αυτού, μπορεί να ορίζονται άμισθοι αντιδήμαρχοι σε αριθμό που δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο του αριθμού των αντιδημάρχων της παραγράφου 2. Τυχόν κλάσμα στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραια μονάδα, αν ισούται ή υπερβαίνει το ήμισυ αυτής. Οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής και ο αριθμός τους δεν προσμετράται για τον υπολογισμό των θέσεων ειδικών συμβούλων – συνεργατών, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 163 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.»

          Τις διατάξεις του άρθρου 92 του ιδίου Νόμου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

          Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο Παλλήνης, σύμφωνα με τα οποία ο μόνιμος πληθυσμός του ανέρχεται στους 54.415 κατοίκους.

          Το γεγονός ότι ο Δήμος Παλλήνης έχει τρεις (3) Δημοτικές Ενότητες.

                                                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Παλλήνης, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, με θητεία από 1-9-2020 έως 31-8-2021, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες του, όπως παρακάτω:

1. Ορίζει ως Αντιδήμαρχο, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αβαρκιώτη Φώτιο και του μεταβιβάζει,

α) καθ’  ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  Εποπτεία Υπηρεσιών Καθαριότητας.

  Πολιτική Προστασία.

  Εποπτεία Υπηρεσιών Συντήρησης Οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και Δημοτικών Εγκαταστάσεων.

  Εποπτεία Υπηρεσιών Δημοτικού Φωτισμού.

  Εποπτεία συντήρησης και αναβάθμισης αστικού εξοπλισμού εν γένει.

  Εποπτεία λειτουργίας λαϊκών αγορών.

  Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

 β) κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Παλλήνης:

  Εποπτεία της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

  Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού των κτηρίων της δημοτικής ενότητας.

  Υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

  Συνεργασία με τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου για την επίλυση των προβλημάτων της.

 

2. Ορίζει ως Αντιδήμαρχο, την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κα Κουκουβάου Διονυσία και της μεταβιβάζει, καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  Εποπτεία υπηρεσιών συντήρησης και ανάπτυξης πρασίνου.

  Εποπτεία λειτουργίας και συντήρησης παιδικών χαρών και των εγκαταστάσεών τους.

  Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

 3. Ορίζει ως Αντιδήμαρχο, την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κα Διακάκη Μαρία και της μεταβιβάζει,

α) καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  Εποπτεία κατασκευής και συντήρησης έργων ύδρευσης και αποχέτευσης ομβρίων σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες.

  Εποπτεία διαδικασιών βεβαίωσης και είσπραξης οφειλών ύδρευσης σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες.

  Συντονισμός και εποπτεία Τεχνικού Συνεργείου ύδρευσης (αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης), καλής λειτουργίας αντλιοστασίων και δεξαμενών.

  Η τέλεση Πολιτικών Γάμων.

 β) κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Ανθούσας:

  Εποπτεία της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

  Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού των κτηρίων της δημοτικής ενότητας.

  Υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

  Συνεργασία με τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου για την επίλυση των προβλημάτων της.

 4. Ορίζει ως Αντιδήμαρχο, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Στεφανάκη Εμμανουήλ και του μεταβιβάζει, καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  Εποπτεία των Υπηρεσιών Κοινωνικής πολιτικής, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης.

  Εποπτεία των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.

  Ανάπτυξη Εθελοντισμού και Εθελοντικών Δράσεων.

  Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

 5. Ορίζει ως Αντιδήμαρχο, την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κα Μελισσά Βασιλική και της μεταβιβάζει, καθ΄ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  Εποπτεία θεμάτων Παιδείας και Σχολικής Στέγης.

  Συντονισμός και Εποπτεία των δράσεων Δια Βίου Μάθησης.

  Συντονισμός και εποπτεία των δράσεων Ισότητας των Φύλων.

  Συντονισμός και εποπτεία των δράσεων Πρόληψης της Παραβατικότητας

  Σχεδιασμός και εποπτεία προγραμμάτων φροντίδας αδέσποτων ζώων.

  Συντονισμός θεμάτων Δημόσιας Συγκοινωνίας.

  Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

 6. Ορίζει ως Αντιδήμαρχο, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Δημητριάδη Βασίλειο και του μεταβιβάζει, καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  Συντονισμός και την εποπτεία της λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες.

  Ψηφιακή Πολιτική και Καινοτόμες Υπηρεσίες.

  Διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

  Εξυπηρέτηση του πολίτη.

  Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

 Επιπλέον:

7. Ορίζει ως άμισθο Αντιδήμαρχο, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Σταματίου Θεόδωρο και του μεταβιβάζει, καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  Παρακολούθηση κατασκευής έργων φυσικού αερίου.

  Εποπτεία της κατασκευής συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες.

  Εποπτεία και συντονισμός διαδικασιών βεβαίωσης και είσπραξης οφειλών αποχέτευσης ακαθάρτων σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες.

  Παρακολούθηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Παλλήνης και της Εταιρείας Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.) για την κατασκευή του δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων σε οικισμούς Α’ προτεραιότητας της οδηγίας 91/271 ΕΟΚ.

  Ειδικών θεμάτων Διαχείρισης των Δικτύων Ύδρευσης, των Δημοτικών Κοινοτήτων Ανθούσας, Γέρακα και Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης.

  Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

 8. Ορίζει ως άμισθο Αντιδήμαρχο, την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κα Ζινέλη Καλλιόπη και της μεταβιβάζει, καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

  Σχεδιασμός, συντονισμός και εποπτεία των δράσεων Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Δήμου Παλλήνης καθώς και εφαρμογής των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Πολιτικής εν γένει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες.

  Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

 Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή, μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον διορισμό τους, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες του, ασκεί ο Δήμαρχος. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Αβαρκιώτη Φώτιου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Στεφανάκης Εμμανουήλ. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κας Διακάκη Μαρίας που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Κουκουβάου Διονυσία.

Δ.Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αβαρκιώτης Φώτιος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, όταν δε απουσιάζει ή κωλύεται και αυτός, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Δημητριάδη Βασίλειο.

Ε. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου