Κυριακή, 14 Οκτωβρίου 2018

Εγκρίθηκε η Πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για υλοποίηση των προγραμμάτων Άθλησης γιά Όλους.


Δημοσιεύτηκε την  9 Οκτωβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4478 ΦΕΚ  η υπ.Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ ΤΣΠΕΠΑΟ/489678/20065/1687/528 Απόφαση Έγκρισης Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) την περίοδο 2018-19.
Αναρτούμε  Απόσπασμα  που αφορά την περιφέρεια Ανατολικής Αττικής για ενημέρωση ενδιαφερομένων .
΄΄ Το γεγονός ότι με την παρούσα, προκαλείται δαπάνη σε βάρος των προϋπολογισμών των οικείων ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ αυτών συνολικού ύψους 6.727.702,475 ευρώ περίπου κατ’ ανώτατο όριο, η οποία θα αντιμετωπίζεται αποκλειστικά από την είσπραξη εσόδων από την καταβολή αντιτίμου υπό τη μορφή διδάκτρων από τους ωφελούμενους ή από είσπραξη δωρεών και χορηγιών, αποφασίζουμε:
 1. Εγκρίνουμε την κατανομή χιλίων τετρακοσίων είκοσι οκτώ (1428) θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής κατ’ ανώτατο όριο, με σκοπό τη στελέχωση των ΟΤΑ Α’ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2018-19, όπως αυτές αξιολογούνται και προτείνονται προς έγκριση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, δια της Δ/νσης Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων. Οι ανωτέρω θέσεις κατανέμονται κατ’ ανώτατο όριο ως ακολούθως΄΄ :
ΑΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ
ΑΡ.ΘΕΣΕΩΝ
ΠΦΑ
9

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜ.ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ
 ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝΩΝ

 20

10
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΟΛΙΤ &-ΠΑΙΔ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΒΑΡΗΣ –ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

   8

11
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
   12

12
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΠΔΔ ΄΄ΣΦΗΤΤΟΣ΄΄ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ
   13

13
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΄΄ΘΟΡΙΚΟΣ΄΄ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
    6

14
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Ε.Δ.ΜΑ ΚΟΙΝ.ΕΠΙΧ/ΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
     10

15
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝ/ΚΩΝ- ΑΘΛ-ΠΟΛ/ΚΩΝ-& ΠΕΡΙΒ/ΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡ. Δ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΄΄ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ΄΄
     6

16
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π ,ΚΟΙΝ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΑΘΛΗΤ-ΠΟΛΙΤ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Δ.ΠΑΛΛΗΝΗΣ
    56

17
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΛ.ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Δ.ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΕΜΙΔΟΣ΄΄Η ΑΡΤΕΜΙΣ΄΄
     9Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου