Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013

Δημοπρασία γιά την Ενοικίαση του "ΠΕΤΡΙΝΟ ΤΗΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ"

ΠΕΤΡΙΝΟ ΑΝΘΟΥΣΑΣ
                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         
Ημερομ: 14/11/2013
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Αριθμ. Πρωτοκ:37924
Ο Δήμαρχος Παλλήνης διακηρύσσει: την
27η Νοεμβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 θα διεξαχθεί φανερή προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου επί της πλατείας Ηρώων Δ. Ε. Ανθούσας, με τους παρακάτω όρους :

Άρθρο 1ο
–Νομικό Πλαίσιο
-αποφάσεις
1) το άρθρο 72 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 Α')
2) το άρθρο 192 του Ν. 3463/2006
3) οι διατάξεις του ΠΔ 270/81
4) το άρθρο 4 του ΠΔ 34/95
5) η υπ’ αριθμόν 276/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης
6) η αριθμ. 426/2013 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας

Άρθρο 2ο
-Περιγραφή του ακινήτου
–Προβλεπόμενη Χρήση
Δημοτικό ακίνητο, εμβαδού 58 περίπου τ.μ. πλέον βοηθητικών χώρων και
τουαλετών σε τρία (3) διαφορετικά επίπεδα, το οποίο ευρίσκεται επί της Πλατείας
Ηρώων, Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας. Η προβλεπόμενη χρήση του ακινήτου είναι:
·         ΚΑΦΕ
·         ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ
·         ΜΠΑΡ
·         ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ.
Ρητώς απαγορεύεται η εκ μέρους του μισθωτή αλλαγή της χρήσης του μισθίου,
μερική ή ολική, άνευ προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και
γραπτής συγκατάθεσής του στο γραπτό αίτημα του μισθωτή για οποιαδήποτε
μεταβολή από την αναφερόμενη χρήση.

Άρθρο 3ο
Ειδικοί όροι
1.Η μίσθωση δεν προστατεύεται από την κείμενη νομοθεσία περί «εμπορικών μισθώσεων».
2.Η μίσθωση δεν περιλαμβάνει τον κινητό εξοπλισμό του ακινήτου ο οποίος είναι στην απόλυτη κυριότητα του παρόντος μισθωτή.
3.Ο περιβάλλων χώρος του ακινήτου δεν περιλαμβάνεται στην μίσθωση, δύναται όμως ως κοινόχρηστος χώρος να διατεθεί προς χρήση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί κατάληψης κοινοχρήστων χώρων.
4.Ο νέος μισθωτής είναι υποχρεωμένος να προβεί σε επισκευές και
συντηρήσεις σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 23/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας και με την επίβλεψη αυτής.
5.Σύμφωνα με την από 14/12/2001 μισθωτική σύμβαση (άρθρο 3) μεταξύ της Κοινότητας Ανθούσας και του παρόντος μισθωτή, ο παρών μισθωτής έχει δικαίωμα προτιμήσεως έναντι άλλων ενδιαφερομένων και τυχόν επιλογή άλλου πλειοδότη θα πρέπει να υπερέχει καταφανώς από την προσφορά του παρόντος μισθωτή. Με την υπ’ αριθμ. 276/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης προσδιορίστηκε η καταφανής διαφορά σε ποσοστό 10%, επί της προσφοράς του τελευταίου πλειοδότη.

Άρθρο 4ο
Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα
ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και
πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη. Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας, κάθε επόμενη προσφορά πλειοδοσίας δεν μπορεί να είναι κατώτερη των ΠΕΝΗΝΤΑ Ευρώ (50,00 Ευρώ), της αμέσως προηγηθείσας προσφοράς. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου.
Η Οικονομική Επιτροπή θα αποφασίσει για την κατακύρωση του αποτελέσματος της Δημοπρασίας.

Άρθρο 5ο
Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013, ώρα 11.00 π.μ. στο
Δημοτικό Κατάστημα Παλλήνης (Ιθάκης 12, Γέρακας) ενώπιον της Επιτροπής που
ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 276/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης.

Άρθρο 6ο
Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των πεντακοσίων ευρώ (500,00€)
ανά μήνα.

Άρθρο 7ο
Εγγυητής
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος
θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και
εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.
Ο εγγυητής δεν έχει τα δικαιώματα της διζήσεως και διαιρέσεως

Άρθρο 8ο
Δικαίωμα αποζημίωσης
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση
των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του Δήμου ή της Διοικητικής Αρχής που έχει την αντίστοιχη αρμοδιότητα ελέγχου νομιμότητας.

Άρθρο 9ο
Σύμβαση
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.
Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται με την διαφορά του μισθώματος για το τυχόν μικρότερο οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίαςαπό αυτό της προηγούμενης.

Άρθρο 10ο
Διάρκεια εκμίσθωσης-αναπροσαρμογή μισθώματος

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε οκτώ (8) έτη.
Το μίσθιο θα παραδοθεί στον νέο μισθωτή με την λήξη της παρούσης σύμβασης.
Ως έναρξη της μισθωτικής περιόδου θεωρείται ο χρόνος υπογραφής της σύμβασης.
Το μίσθωμα μετά την παρέλευση του πρώτου μισθωτικού έτους και μέχρι της καθ’
οιονδήποτε τρόπο λήξης της μισθώσεως, θα αναπροσαρμόζεται ετησίως με
ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του μηνιαίου μισθώματος του εκάστοτε
προηγούμενου μισθωτικού έτους.
Οι αυξήσεις θα γίνονται ετησίως ως ανωτέρω έστω και αν ακόμα το ενοίκιο που θα
προκύπτει και θα καταβάλλεται θα είναι υπερπολλαπλάσιο του 10% της εκάστοτε
ισχύουσας αντικειμενικής αξίας του μισθίου.
Ο μισθωτής δεν δικαιούται, για κανένα λόγο, σε μείωση του μισθώματος
παραιτούμενος από τώρα κάθε σχετικής ενστάσεως, αγωγής, κλπ.
Μετά τη λήξη της σύμβασης ο ποιούμενος τη χρήση του παραχωρηθέντος μισθίου
υποχρεούται απροφασίστως και χωρίς άλλη προειδοποίηση ή όχληση, να
εκκενώσει και παραδώσει το μίσθιο ελεύθερο προς χρήση στον εκμισθωτή στην
καλή κατάσταση που παρέλαβε αυτό, διαφορετικά ο Δήμος Παλλήνης θα προβεί
στις απαιτούμενες ενέργειες για την αποβολή του μισθωτή από το μίσθιο και οι
δαπάνες αποκαταστάσεως τυχόν βλαβών ή ζημιών και εν γένει επαναφοράς του
μισθίου στην αρχική του μορφή ως είχε στο χρόνο καταρτίσεως της συμβάσεως, θα
βαρύνουν τον μισθωτή και θα βεβαιωθούν και εισπραχθούν κατά τις διατάξεις
βεβαιώσεως και εισπράξεως των δημοτικών εσόδων.
Σε περίπτωση μη αποχώρησης κατά την ανωτέρω ημερομηνία θα του επιβληθεί
ποινική ρήτρα η οποία θα ανέρχεται, για κάθε μέρα καθυστέρησης, σε ποσό ίσο με
το δέκατο (1/10) του, κατά τη λήξη της σύμβασης, καταβαλλόμενου μηνιαίου μισθώματος.

Άρθρο 11ο
Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος
Το μίσθωμα του ανωτέρω ακινήτου θα καταβάλλεται το πρώτο πενθήμερο εκάστου
μισθωτικού μηνός , στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Παλλήνης ή σε Τραπεζικό
λογαριασμό που ο Δήμος Παλλήνης θα υποδείξει, επί ποινή λύσεως της μισθώσεως
και εξώσεως του μισθωτού, αν καθυστερήσει την καταβολή του μισθώματος
περισσότερο από δέκα (10) ημέρες, ευθυνόμενος και για την καταβολή και των
υπολοίπων μηνιαίων μισθωμάτων μέχρι την λήξη του χρόνου μισθώσεως. Η
παραπάνω ευθύνη ισχύει και στην περίπτωση κατά την οποία η σύμβαση θα
λυθεί με υπαιτιότητα του μισθωτή.
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καταβληθεί το μίσθωμα εμπρόθεσμα τότε η
σύμβαση λύεται αυτόματα και αυτοδίκαια μετά την παρέλευση της ημερομηνίας
που αναφέρεται και ο μισθωτής υποχρεούται να απομακρυνθεί από το μίσθιο. Σε
αυτή την περίπτωση, ενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος του ενοικιαστού και
του εγγυητή του. Στην καταβολή της τελευταίας δόσης του μισθώματος θα
συμπεριληφθεί και η εγγύηση που έχει καταβάλει στο Δήμο Παλλήνης.

Άρθρο 12ο
Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη Δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή τα κατωτέρω δικαιολογητικά :

1.Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα του διαγωνισμού του ίδιου και του εγγυητή του.
2.Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του
συμμετέχοντος (εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία) και του Εγγυητή του.
3.Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα του διαγωνισμού του
ίδιου και του εγγυητή του.
4.Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζας για το ποσό που θα είναι ίσο με
δέκα τοις εκατό (10%) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης
προσφοράς της διακήρυξης υπολογιζόμενου για ένα έτος μίσθωσης.
5.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του συμμετέχοντος, ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
6.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του συμμετέχοντος, περί υλοποίησης,
με ίδια δαπάνη, των εργασιών επισκευής και συντηρήσεων επί του μισθίου
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 23/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας και με την επίβλεψη αυτής.
7.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, αν είναι φυσικό πρόσωπο.
8.Σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης αν είναι εταιρεία ή Κοινοπραξία και φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του εκπροσώπου.
9.Θεωρημένο αντίγραφο του φορολογικού εντύπου Ε9 (περιουσιακών στοιχείων) του Εγγυητή.
10.Πιστοποιητικό ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ και αντίγραφο ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ του συμμετέχοντος ή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ή Κοινοπραξίας.
11.Αντίγραφο (επικυρωμένο) της άδειας παραμονής για αλλοδαπούς εκτός των χωρών της Ε.Ε. ή άδεια διαμονής εάν έχουν ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε.
12.Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να δηλώσει αυτό προς την επιτροπή δημοπρασίας, πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, προσκομίζοντας τα νόμιμα παραστατικά, (σχετικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα), γιατί αλλιώς θεωρείται ότι παίρνει μέρος στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό.

Άρθρο 13ο
-Εγγυήσεις
Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία,αν δεν προσαγάγει, για την συμμετοχή του
στη δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης,
δηλαδή ποσού εξακοσίων ευρώ (600,00€), η οποία μετά τη λήξη της δημοπρασίας θα επιστραφεί στους διαγωνιζόμενους, εκτός του τελευταίου πλειοδότη. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής με άλλη, ίση προς το 10% του συνολικού επιτευχθέντος μισθώματος υπολογιζόμενου για ολόκληρο το χρόνο της μίσθωσης, η οποία και θα παραμείνει στον Δήμο Παλλήνης μέχρι την λύση της μίσθωσης και θα επιστραφεί στον πλειοδότη μετά την λήξη της σύμβασης και την αποχώρηση του πλειοδότη από τον χώρο και εφόσον θα έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και δεν θα υπάρχει καμία αξίωση κατά του μισθωτού από τον
Δήμο, διαφορετικά θα καταπίπτει για την κάλυψη αντίστοιχης αξίας οφειλών του πλειοδότη.

Άρθρο 14ο
Υποχρεώσεις μισθωτή

Οι εργασίες που προβλέπονται από την υπ’ αριθμ. 23/2013 μελέτη της Τεχνικής
Υπηρεσίας οφείλουν να έχουν ολοκληρωθεί εντός διμήνου από την υπογραφή της
σύμβασης. Τυχόν δε παραβίαση του όρου αυτού, αποτελεί λόγο καταγγελίας της
σύμβασης.
Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις
υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Απαγορεύεται στον μισθωτή να ενεργήσει οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή
μεταρρύθμιση στο μίσθιο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή.

 Εννοείται βέβαια οποιαδήποτε τροποποίηση ή προσθήκη ήθελε γίνει ασφαλώς με την
 έγκριση του εκμισθωτή, δεν πρέπει να βλάπτεται η στατικότατα και η αρχιτεκτονική μορφή του κτιρίου


 Οποιαδήποτε δαπάνη, αναγκαία, επωφελής ή πολυτελής που θα πραγματοποιηθεί στο μίσθιο, βαρύνει τον μισθωτή και γίνεται με ευθύνη του.

 Οι δαπάνες αυτές παραμένουν προς όφελος του μισθίου χωρίς
αποζημίωση του μισθωτή, εφόσον δεν μπορούν να αποσπαστούν απ’ αυτό χωρίς να
προκληθεί βλάβη του. Κατά τη λήξη ή τη λύση της μίσθωσης και την αποχώρησή
του από το μίσθιο, ο μισθωτής δικαιούται να παραλάβει τα εγκατασταθέντα και
ανήκοντα σ’ αυτόν έπιπλα, συσκευές, αντικείμενα κλπ, που μπορούν να
αποκομισθούν χωρίς την παραμικρή βλάβη του μισθίου, υποχρεούμενος
ταυτόχρονα να αποκαταστήσει με δαπάνες της τις ζημίες που τυχόν θα
προκληθούν στο μίσθιο από την αφαίρεση των ως άνω αντικειμένων.

 Κάθε τροποποίηση προσθήκη ή μεταρρύθμιση που θα γίνεται στο μίσθιο κατά παράβαση
του όρου αυτού, ανεξάρτητα από τις συνέπειες που θα έχει, θα παραμείνει προς
όφελος του μισθίου δικαιούμενη ο εκμισθωτής να αξιώσει από τον μισθωτή της
επαναφορά των πραγμάτων στην πρότερα κατάσταση με δαπάνες του μισθωτή.

Για την τυχόν τοποθέτηση φωτεινής ή μη επιγραφής στην πρόσοψη του μισθίου
καταστήματος ο μισθωτής οφείλει να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες αστυνομικές
ή διοικητικές διατάξεις αλλά επίσης να προσπαθεί να έχει ορθό και μελετημένο
αισθητικό και αρχιτεκτονικό αποτέλεσμα .

Ο μισθωτής υποχρεούται να κάνει καλή και προσωπική χρήση του μισθίου
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και της σύμβασης που θα υπογραφεί.
                      
 Για κάθε βλάβη ή φθορά που τυχόν ήθελε προκληθεί στο μίσθιο από τον ίδιο ή το
υπαλληλικό προσωπικό του θα ευθύνεται αποκλειστικά ο μισθωτής ο οποίος
υποχρεούται αμέσως με δαπάνες του να αποκαθιστά αυτές.

Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για την διατήρηση της καθαριότητας γύρω από το
κατάστημα, όπως και για τη διαφύλαξη της περιουσίας του Δήμου.

Ο μισθωτής οφείλει να αποφεύγει κάθε τι που θα καταστεί ενοχλητικό για τους
κατοίκους και τους εν γένει περιοίκους της περιοχής ή που εγκυμονεί κινδύνους
για την ασφάλειά τους ή που ρυπαίνει υλικά ή ηχητικά τον περιβάλλοντα χώρο.

Ο μισθωτής υποχρεούται, με δική του αποκλειστικά ευθύνη, να τηρεί με ακρίβεια
τις αστυνομικές, υγειονομικές και λοιπές διατάξεις οι οποίες αφορούν την ίδρυση
και λειτουργία της επιχείρησης που θα ασκηθεί στο μίσθιο.

 Ο εκμισθωτής δεν υπέχει καμία ευθύνη ως προς το αν το μίσθιο πληροί τους
όρους ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης που θα ασκήσει σ’ αυτό ο μισθωτής
 και εν γένει δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση άρνησης της αρμόδιας αρχής
να χορηγήσει άδεια λειτουργίας του καταστήματος (υγειονομικού ενδιαφέροντος ή οποιαδήποτε άλλη) για λόγους που αφορούν το μίσθιο.

Ο μισθωτής βαρύνεται και με ολόκληρο το τέλος του αναλογούντος στο μηναίο
μίσθωμα χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου. Επίσης βαρύνεται με κάθε τέλος και
δαπάνη που κατά τα συναλλακτικά ήθη βαρύνει τους μισθωτές όπως επίσης και με
τις δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και ύδατος, στην καταβολή των
δημοσίων κ αι δημοτικών φόρων και τελών (καθαριότητας, φωτισμού κλπ) σε
σχέση με το μίσθιο καθώς και στην πληρωμή δαπανών θέρμανσης και εκκένωσης
βόθρου.
 Εάν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της μισθώσεως επιβληθεί φόρος προστιθέμενης
 αξίας ή οπωσδήποτε άλλως ονομαζόμενος φόρος επί των μισθωμάτων και ο φόρος αυτός θα βαρύνει το μισθωτή

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο ασφαλισμένο για κινδύνους από
πυρκαγιά, φυσικές καταστροφές καθώς και για αστική ευθύνη έναντι τρίτων.

Άρθρο 15ο
Λήξη μίσθωσης
Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιον στην
κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, λαμβανομένων υπόψη και των όσων
αναφέρονται στο άρθρο 14 της παρούσης, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση,
σύμφωνα με το Άρθρο 10 της παρούσης.
Η μίσθωση δύναται να διακοπεί πριν τη λήξη του συμφωνημένου χρόνου κατόπιν
συμφωνίας των 2 πλευρών και μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και απόφαση
του Δ.Σ. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα λύσης της σύμβασης εάν διαπιστωθεί ότι ο
εκμισθωτής δεν τηρεί τους συμφωνημένους όρους της σύμβασης μίσθωσης ως
προς τη λειτουργία, αν δεν καταβάλλει το συμφωνημένο μίσθωμα και αν προκαλεί
σοβαρές φθορές που υπερβαίνουν τις φθορές της συμφωνημένης χρήσης.
Σε περίπτωση εγκατάλειψης του μισθίου από τον μισθωτή, αυτός υποχρεούται να
ειδοποιήσει το Δημοτικό Συμβούλιο εγγράφως προ τριμήνου. Στην περίπτωση αυτή
είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει ολόκληρο το μίσθωμα για το έτος κατά το οποίο
εγκατέλειψε το μίσθιο, ενώ η προκαταβολή που θα έχει κατατεθεί από τον ίδιο θα
καταπέσει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.

Άρθρο 16ο
-Αναμίσθωση
–Υπεκμίσθωση
Απαγορεύεται ρητά η συνολική ή μερική αναμίσθωση, υπεκμίσθωση, η συστέγαση,
η με οποιονδήποτε τρόπο με ή χωρίς αντάλλαγμα παραχώρηση της χρήσης του
μισθίου σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη σαφή έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή, που θα φέρει βεβαία χρονολογία.

Άρθρο 17ο
Ευθύνη Δήμου

Ο Δήμος Παλλήνης δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε
επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης για οποιαδήποτε
λόγο.
Ο Δήμος Παλλήνης ουδεμία ευθύνη φέρει για τη χορήγηση των διοικητικών και
λοιπών αδειών που τυχόν απαιτούνται για τη λειτουργία του Καταστήματος από
τον πλειοδότη, ο οποίος υποχρεούται να φροντίσει, με δαπάνες του, για την
έγκαιρη εξασφάλιση αυτών. Ο Δήμος όμως υποχρεούται να συνδράμει τον
πλειοδότη σε ότι είναι τυχόν απαραίτητο για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών.

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην
οποία βρίσκεται το μίσθιο, αφού τεκμαίρεται ότι ο μισθωτής έχει λάβει γνώση της πραγματικής κατάστασης του μισθίου με τη συμμετοχή του στη δημοπρασία.

Ο Δήμος δεν υποχρεούται σε ολική ή μερική επιστροφή ή μείωση του μισθώματος
ή στη λύση της μίσθωσης για οποιαδήποτε αιτία αναγόμενη στην ύπαρξη τυχόν οποιωνδήποτε νομικών ελαττωμάτων του του (μισθίου). Μετά τη λήξη της
μίσθωσης οι τυχόν νέες βελτιώσεις του μισθίου θα παραμείνουν στο Δήμο άνευ
ουδεμίας αποζημίωσης.

Άρθρο 18ο
Δημοσίευση Διακήρυξης

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες
πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον
πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του δήμου. Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί δέκα ημέρες πριν την διενέργεια της
δημοπρασίας σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας του Νομού, στην Ιστοσελίδα του Δήμου και το Πρόγραμμα «Διαύγεια».

Άρθρο 19ο
Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε
κατ' αυτήν πλειοδότης. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου όταν:
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό
συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής
του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν
μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του
αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως
για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου
πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ'
ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του
Δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και
δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρ ας προ της ημέρας της διενέργειας
της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.
Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά
κατά την προηγούμενη δημοπρασία.
Σε περίπτωση που και πάλι η δημοπρασία δε φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση
μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, της οποίας τους όρους καθορίζει το
Δημοτικό Συμβούλιο (παρ. 1 άρθρο 192, Ν. 3463/06).
Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, τα πρακτικά που συντάσσονται ατελώς,
υπογράφονται από την επιτροπή δημοπρασίας, από τον τελευταίο πλειοδότη και
τον εγγυητή του.
Επί των πρακτικών δημοπρασίας αποφασίζει η Οικονομική
Επιτροπή και ασκεί έλεγχο νομιμότητας η αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής.

Άρθρο 20ο
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την υπάλληλο του Δήμου
 Αικατερίνη Κόλλια τηλέφωνο: 21066.04.666
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Παλλήνης
Ιθάκης 12 Γέρακας.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα
 από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι δύο (2) ημέρες πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού

 Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την διακήρυξη από τον δημόσιο
διαδικτυακό τόπο του Δήμου Παλλήνης press@ palini.gr

.
Ο Δήμαρχος

Ζούτσος Αθανάσιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου