Τρίτη, 21 Απριλίου 2020

ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ


Ούτε 10 μέρες δεν έμεινα για να αρχίσει η ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ.
 Μπορεί  να  ‘’μένουμε στο σπίτι’’ πρέπει όμως να φροντίσουμε άμεσα για τα προβλεπόμενα μέτρα  πυροπροστασίας γιατί μπορεί με τον κορονοϊό να μην ανάψαμε ψησταριές για να ψήσουμε τα αρνιά, υπάρχει  όμως κίνδυνος να ψηθούμε εμείς από τυχαία πυρκαγιά ή εμπρησμό.
Οφείλουμε όλοι οι πολίτες να λάβουμε όλα τα προβλεπόμενα μέτρα  όπως :   καθαρισμό των οικοπέδων και περιβάλλοντος χώρου των οικιών μας, προμήθεια / έλεγχος των πυροσβεστικών μέσων (Λάστιχα ποτίσματος, πυροσβεστήρες, σκαμπανικά κτλ.) Τηρούμε τις σχετικές οδηγίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Κοινότητας και του Δήμου ‘’ πιστεύουμε ‘’ ότι έχουν λάβει τα απαιτούμενα για τη λειτουργικότητα των πυροσβεστικών μέσων , την οργάνωση και εξοπλισμό των ομάδων πυρασφάλειας καθώς και για τον καθαρισμό και τη διάνοιξη /καθαρισμό των δρόμων κυκλοφορίας των πυροσβεστικών μέσων και διαφυγής των πολιτών σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Με την ευχή ότι όλα θα πάνε καλά υπενθυμίζουμε την Πυροσβεστική Διάταξη , με τις υποχρεώσεις και κυρώσεις , για ενημέρωση των πολιτών.
 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 4/2012/ΦΕΚ 1346/Β/25.4.2012
 Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών.
 Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
     Έχοντας υπόψη:
    1. Τις διατάξεις:
     α. Του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.3511/2006 «Αναδιοργά­νωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις» (Α' 258).
    β. Του άρθρου 75 παρ. Ι τομέας β' αριθμός 26 του «Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Ν. 3463/2006), όπως προστέθηκε με το άρθρο 94 παρ. 1 του Ν.3852/ 2010 (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
     γ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98).
     δ. Του άρθρου 1 του Π.Δ. 210/1992 (Α' 99) «Κωδικο­ποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κα­νονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος».
     ε. Του Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασί­ας του Πολίτη» (Α' 213).
     στ. Της υπ' αριθμ. ΕΜ/2/39/2012 (Β' 762) Απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Προστασίας του Πολί­τη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Προ­στασίας του Πολίτη Εμμανουήλ Όθωνα και Ελευθέριο Οικονόμου».
     2. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη τήρησης των υποχρεώσεων καθαρισμού των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους.
     3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ­πολογισμού, καθορίζουμε:
 Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής - υποχρεώσεις
     1. Οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.
     2. Στους χώρους που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων-σπίρτων και άλλων υλών από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους.
 Άρθρο 2
Κυρώσεις
     1. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων του άρθρου 1 παρ. 1 της παρούσας, ισχύουν και εφαρμόζονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις του άρθρου 94 παρ. 1 περίπτ. 26 εδάφ. β' του Ν. 3852/2010 (Α'87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε­ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». Οι ανωτέρω ποινικές κυρώσεις ασκούνται από την Πυροσβεστική Αρχή.
(Νόμος 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» Άρθρο 94 παρ. 26
«Η μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους Δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων.
Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου Δήμου, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα».}
     2. Οι παραβάτες του άρθρου 1 παρ. 2 της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.
(Άρθρο 433. Παράβαση διατάξεων για την προφύλαξη από τη φωτιά. Με κράτηση μέχρι τριών μηνών ή με πρόστιμο τιμωρείται, αν άλλη διάταξη δεν επιβάλλει βαρύτερη ποινή όποιος: α) κάνει απερίσκεπτη και αμελή χρήση της φωτιάς ή των μέσων φωτισμού, κατά τρόπο που να μπορεί να προκύψει από αυτήν βλάβη σε άνθρωπο ή σε ξένο πράγμα και β) παραβαίνει τις διατάξεις που εκδίδει η αρμόδια αρχή και ιδίως η αστυνομική για την αποτροπή του κινδύνου εμπρησμού.}
 Άρθρο 3
Λοιπές υποχρεώσεις αρμόδιων Αρχών
     Η αρμοδιότητα για την εξέταση καταγγελιών περί μη συμμόρφωσης των υπόχρεων του άρθρου 1 παρ. 1 της παρούσας, ανήκει στους οικείους κατά τόπους Δήμους, ενώ η Πυροσβεστική Αρχή επιλαμβάνεται των περιπτώσεων που εμπίπτουν στο άρθρο 1 παρ. 2 της παρούσας.

Σάββατο, 18 Απριλίου 2020

Π Α Σ Χ Α Λ Ι Ο Σ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ( 158Η )


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
 Πρωτ. 492 Διεκπ. 230/16-4-2020    
  
Κυριακὴ  τοῦ Πάσχα 2020

 Π Α Σ Χ Α Λ Ι Ο Σ  Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ( 158Η )

  Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Μὲ αἰσθήματα πνευματικοῦ ἐνθουσιασμοῦ ψάλλουμε καὶ πάλι τὸν νικητήριο παιᾶνα, τὸ «Χριστὸς Ἀνέστη», γιὰ νὰ ἀκουστεῖ σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ πλάτη τῆς γῆς, σὲ ὅλον τὸν κόσμο, κυρίως ὅμως γιὰ νὰ ἀντηχήσει τὸ μήνυμά του στὶς θλιμμένες καὶ συχνὰ ναρκωμένες καρδιές μας.
Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου εἶναι τὸ πιὸ σημαντικό, πραγματικὰ κοσμοσωτήριο γεγονός, ὅ,τι μεγαλύτερο ὑπάρχει στὴν ἱστορία καὶ τὴ ζωή μας, ποὺ τίποτε δὲν μπορεῖ νὰ μειώσει τὴν ἀξία του. Γι’ αὐτὸ καὶ τὴ γιορτάζουμε μὲ μοναδικὸ πνευματικὸ πάθος καὶ ἐνθουσιασμό. Γι’ αὐτὸ καὶ τόσο δυσκολευόμαστε φέτος, ποὺ δὲν μποροῦμε νὰ πανηγυρίσουμε, ὅπως ἔχουμε μάθει ἢ ὅπως θὰ ἐπιθυμούσαμε. Διὰ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καὶ ὁ διάβολος ἔχει συντριβεῖ, καὶ ὁ θάνατος ἔχει καταπατηθεῖ, καὶ ἡ κυριαρχία τῆς ἁμαρτίας ἔχει ἐξαφανισθεῖ, ἀλλὰ καὶ κάθε δυστυχία, δοκιμασία καὶ πειρασμὸς παύουν πλέον νὰ ἀποτελοῦν ἀπειλή. Μπροστά στὸ φῶς της κάθε τι σκοτεινὸ ἐξαφανίζεται.
Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἔκλεισαν οἱ ναοί μας ὡς τόποι λατρείας, ἀλλὰ ὄχι οἱ ἐκκλησίες· αὐτὲς εἶναι ἀνοιχτὲς γιὰ ὅλους, γιατὶ τὸ μνῆμα τοῦ Κυρίου εἶναι κενό, ἄδειο καὶ ἡ Ἐκκλησία εἶναι αὐτὸ τὸ κενὸ μνῆμα, ἡ πιστοποίηση τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου. Καὶ «ὁ λίθος ἀποκεκύλισται» (Μκ. ιστ΄ 4), ἔχει μετακινηθεῖ. «Ὁ Χριστὸς Ἀνέ­στη». Αὐτὴ εἶναι ἡ μεγάλη ἀλήθεια ποὺ δὲν πρέπει νὰ πνιγεῖ μέσα στὰ παρά­πονα, στὶς διαμαρτυρίες, στὴ θλίψη τῆς στέρησης, στὸ αἴσθημα τῆς ἀδικίας. «Ἐπήρθησαν αἱ αἰώνιοι πύλαι καὶ εἰσῆλ­θεν ὁ βασι­λεὺς τῆς δόξης» (Ψαλμ. κγ΄ 9). Ἔχουμε στερηθεῖ τὸ Πάσχα τῶν ἀνοικτῶν ναῶν, δὲν πρέπει μὲ κανέναν τρόπο νὰ χάσουμε τὸ Πάσχα τῶν ἀνοιχτῶν ἐκκλησιῶν, ποὺ ποτὲ δὲν κλείνουν.
Ὁ παντοκράτωρ Χριστὸς συνέτριψε τὸν κοσμοκράτορα τοῦ σκότους τοῦ αἰῶ­νος τούτου, τὸν διάβολο καὶ τὸν αἰώνιο ἐχθρὸ τοῦ ἀνθρώπου, τὸν θάνατο. Αὐτὸ τὸ γεγονός, εἴτε τὸ γιορτάζουμε μὲ τοὺς τρόπους ποὺ γνω­ρίζουμε στοὺς ναούς μας, εἴτε ἐμποδιζόμαστε γιὰ ὁποιουσδήποτε λόγους ἀνεξάρτητους τῆς θελήσεώς μας (ἀσθέ­νεια, τα­ξείδι, ἀπαγορεύσεις κ.λπ.), εἶναι γεγονὸς ποὺ πλημμυ­ρίζει τὴν καρδιά μας ἀπὸ χαρὰ καὶ ποὺ οἱ συνέ­πειές του εἶναι κοσμογονικές. Ὅταν «ὁ θεοπάτωρ Δαυΐδ πρὸ τῆς σκιώδους κιβωτοῦ ἤλατο σκιρτῶν», τότε πῶς ἐμεῖς «οἱ τῶν συμβόλων τὴν ἔκβασιν ὁρῶντες, νὰ μὴν εὐφρανθῶμεν ἐνθέως»; (Κανὼν Ἀναστάσεως, Ὠδὴ δ΄) Αὐτὴ ἡ ἔνθεος εὐφροσύνη ἀποτελεῖ τὴ βάση γιὰ τὸν καλύτερο ἑορτασμὸ τῆς Ἀναστάσεως. Αὐτὴ μεταμορφώνει τὴν καρδιά μας σὲ ναὸ καὶ τὸν ναὸ σὲ ἐκκλησία.
Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ ἀτμόσφαιρα ποὺ φέτος ζοῦμε τὸ Πάσχα εἶναι ἀρκε­τὰ ἀποπνικτική, καὶ καταθλιπτική. Πῶς νὰ γιορτάσεις κλεισμένος στὸ σπίτι, χωρὶς σύναξη πιστῶν, χωρὶς τὸ ναό, χωρὶς λατρευτικὴ μετοχή; Αὐτὸ ποὺ αἰσθανόμαστε εἶναι ἡ θλίψη, ἡ ἀπορία, ἡ σιγή, τὸ σκοτάδι τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, ὅπως τὸ ἔζησαν οἱ μαθητές καὶ οἱ μαθήτριες τοῦ Κυρίου. Ἡ ἐλπίδα τῆς ἀναστάσεως ἦταν κρυμμένη ἀπὸ τὸν ὁρίζοντά τους· «οἱ ὀφθαλ­μοί τους ἐκρατοῦντο» (Λκ. κδ΄ 16). Μιὰ ἑβδομάδα πρὶν ἀπὸ τὸ Πάθος, ὁ Κύριος ὁμο­λογεῖται ὡς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὴ Μάρθα, τὴν ἀδελφὴ τοῦ Λαζάρου (Ἰω. ια΄ 27). Τὴν Κυριακὴ εἰσέρ­χεται θριαμβευτικὰ στὰ Ἱεροσό­λυμα καὶ ἐπευφημεῖται ἀπὸ τὸν λαὸ ὡς ὁ προσδοκώμενος Σωτήρας, «Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυΐδ· εὐλογημένος ὁ ἐρχό­μενος ἐν ὀνόματι Κυρίου» (Ματθ. κα΄ 9). Τὴν Πέμπτη ὁμιλεῖ γιὰ τὸ θυσιαζόμενο σῶμα Του καὶ τὸ «ἐκχυνό­μενο» αἷμα Του καὶ μυστικῶς δειπνεῖ μὲ τοὺς μαθητές Του. Στὴ συνέχεια συλλαμβάνεται, δικάζεται, σταυρώνεται, καὶ τελικῶς «ἐν νεκροῖς λογίζεται καὶ τάφῳ σμικρῷ ξενοδοχεῖται ὁ ἐν ὑψίστοις οἰκῶν» (Κανὼν Μεγ. Σαββάτου, Ὠδὴ η’).
Ὅπως γράφει ὁ εὐαγγε­λιστὴς Λουκᾶς, ἀμέσως μετὰ τὰ συγκλονιστικὰ γεγονότα τοῦ Πάθους καὶ τὴν Ἀποκαθήλωση: «καὶ ἡμέρα ἦν Παρασκευή, σάββατον ἐπέφωσκεν» (Λκ. κγ΄ 54). Τελειώνει ἡ Παρασκευὴ καὶ ἀρχίζει τὸ φῶς τοῦ Σαββάτου. Καὶ ὁ Ματθαῖος ξεκινῶντας τὴν ἀναφορά του στὸ γεγονὸς τῆς Ἀναστάσεως γράφει: «Ὀψὲ σαββάτων τῇ ἐπιφωσκούσῃ εἰς μίαν σαββάτων» (Ματθ. κη΄ 1). Μετὰ τὸ Πάθος ἐπιφώ­σκει τὸ Σάββατο, ὁπότε οἱ μαθήτριες «ἡσύχασαν κατὰ τὴν ἐντολήν» (Λκ. κγ΄ 56) καὶ στὴ συνέχεια ἐπιφώσκει, φέγγει, ἡ «μία τῶν σαββάτων», ἡ ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως, ὁπότε «λίαν πρωί ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον» (Μκ. ιστ΄ 2) καὶ ἀφοῦ διαπιστώσουν τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου «ἐξελθοῦσαι ταχὺ ἀπὸ τοῦ μνημείου ἔδραμον» (Ματθ. κη΄ 8). Τὸ Μέγα Σάββατο ἡσύχασαν, τὴν Κυριακὴ πῆραν ζωή.
Κάτι ἀνάλογο ζοῦμε κι  ἐμεῖς σήμερα.  Ἡ καρδιά μας σκεπάζεται ἀπὸ τὸ σκοτάδι τῆς ἀπορίας καὶ τοῦ σκανδαλισμοῦ τῆς Μεγά­λης Παρασκευῆς. Εἶναι σὰν μιὰ ἑσπέρα, ὅπου κυριαρχεῖ ὁ φόβος, σὰν τὸν φόβο τῶν μαθητῶν ἀκόμη καὶ μετὰ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, τὸ βράδυ τῆς μιᾶς τῶν σαββάτων. «Οὔσης ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων, καὶ τῶν θυρῶν κεκλει­σμένων, ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ συνηγμένοι διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων» (Ἰω. κ΄ 19). Σκοτάδι τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα, φόβος καὶ ἀνασφά­λεια καὶ μετὰ τὴν Ἀνάσταση.
Οἱ ἀκολουθίες μας φέτος ἔγιναν «κεκλεισμένων τῶν θυρῶν». Νοιώ­θουμε κι ἐμεῖς ὅτι ὁ Κύριος καὶ Θεός μας σφραγίσθηκε σὲ τάφο, στὸν ὁποῖο μάλιστα δὲν μᾶς ἐπιτρέπεται νὰ πλησιάσουμε, διότι τὸν φυλάει «ἡ κουστωδία». Ἀλλὰ Ἀναστημένον! Ἁπλᾶ ἀρκούμεθα νὰ «θεωροῦμε ποῦ τίθεται» (Μκ. ιε΄ 47). Ὁ Κύριος ὅμως δὲν περιορίζεται ἀπὸ τίποτα. Οὔτε ἀπὸ κλειστὲς πόρτες οὔτε ἀπὸ σφραγίσματα καὶ μεγάλους λίθους οὔτε ἀπὸ φύλακες. «Εἰσέρχεται τῶν θυρῶν κεκλεισμένων» καὶ «ἐξέρχεται ἐφραγι­σμένου τοῦ μνήματος». Αὐτὸ εἶναι τὸ μυστήριο τῆς Ἀναστάσεως. Αὐτὸ ἔχουμε τὴ μοναδικὴ εὐκαιρία, κάτω ἀπὸ τὶς παροῦσες συνθῆκες, νὰ τὸ ζήσουμε ζωντανὰ ὅσο ποτέ.
Τὸ φετινὸ Πάσχα βιώνουμε τὴν ἐμπειρία τοῦ «μὴ μου ἅπτου» (Ἰω. κ΄ 17) πρὸς τὴν Μαρία τὴ Μαγδαληνή. Ὁ Κύριος εἶναι ἀναστημένος, ἀλλὰ ἐνῶ ἐπιθυμοῦμε νὰ Τὸν προσκυνήσουμε, δὲν μᾶς ἐπιτρέπει νὰ τὸν ἀκουμπή­σουμε πρὸς τὸ παρόν. Θέλουμε νὰ «κρατήσουμε τοὺς πόδας Του» (Ματθ. κη΄ 9), ἀλλὰ μᾶς ἀποτρέπει. Κάποιος λόγος ὑπάρχει. Ζοῦμε ὅμως μὲ τὴ βεβαιότητα τῆς Ἀναστάσεώς Του καὶ τὴν ἐλπίδα ὅτι σύντομα θὰ ἀκού­σουμε τὴ φωνή Του, τὴν πρόσκλησή Του, τὴν ὁποία ἀπηύθυνε στοὺς μαθητές Του λίγο ἀργότερα, «οὔσης ὀψίας»· «ψηλα­φήσατέ με καὶ ἴδετε» (Λκ. κδ΄ 39). Αὐτὴ εἶναι ἡ προσδοκία μας καὶ ταπεινὰ ὑπομένουμε καὶ περιμέ­νουμε καὶ τὴν ἄλλη φωνή, τὴν θεία, τὴν φίλη, τὴν γλυκυτάτη, «μεθ’ ἡμῶν ἀψευδῶς γὰρ ἐπηγγείλατο ἔσε­θαι μέχρι τερμάτων αἰῶνος, ἣν οἱ πιστοὶ ἄγκυραν ἐλπίδος κατέχοντες ἀγαλλώμεθα».
«Δεῦτε, ἀδελφοί μου, εὐφρανθῶμεν ἐνθέως».
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !
Μετὰ πασχαλίων εὐχῶν καὶ προσρήσεων
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† ῾Ο Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ - ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!

Θερμές ευχές για τις Άγιες μέρες και Καλή Ανάσταση

Υπομονή, Προσευχή στο Εικόνισμα του σπιτιού μας και Ελπίδα Ας εντρυφήσουμε και στις γραφές…     ως:
Πρὸς Γαλάτας Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα. Κεφ. 5: 22-26, 6: 2

Ἀδελφοί, ὁ καρπὸς τοῦ Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία,χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πραότης, ἐγκράτεια κατὰ τῶν τοιούτων οὐκ ἔστι νόμος.

Οἱ δὲ τοῦ Χριστοῦ τὴν σάρκα ἐσταύρωσαν σὺν τοῖς παθήμασι καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις. Εἰ ζῶμεν Πνεύματι, Πνεύματι καὶ στοιχῶμεν.

Μὴ γινώμεθα κενόδοξοι, ἀλλήλους προκαλούμενοι,ἀλλήλοις φθονοῦντες.


Ἀδελφοί, ἐὰν καὶ προληφθῇ ἄνθρωπος ἒν τίνι παραπτώματι,ὑμεῖς οἱ
πνευματικοὶ καταρτίζετε τὸν τοιοῦτον ἐν πνεύματι πραότητος, σκοπῶν σεαυτόν, μὴ καὶ σὺ πειρασθῇς. Ἀλλήλων τὰ βάρη βαστάζετε, καὶ οὕτως ἀναπληρώσατε τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ,

Πέμπτη, 16 Απριλίου 2020

Πιστώσεις στους χρήστες καρτών Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, μετά το τέλος των περιορισμών μετακίνησης


Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής στην τηλεοπτική εκπομπή του ΣΚΑΙ, «Καλημέρα», με τον κ. Γιώργο Αυτιά, όλοι οι χρήστες Μέσων Μαζικής Μεταφοράς που είχαν προπληρώσει κάρτες τις οποίες δεν χρησιμοποίησαν λόγω των μέτρων περιορισμού των μετακινήσεων, θα έχουν το δικαίωμα να λάβουν αντίστοιχες πιστώσεις μετά το πέρας των μέτρων. Συγκεκριμένα:
-        Όλοι οι κάτοχοι μηνιαίων, 3μηνιαίων, 6μηνιαίων και ετήσιων καρτών οι οποίοι αυτό το διάστημα δεν χρησιμοποιούν την κάρτα τους, μετά τη λήξη των μέτρων περιορισμού των μετακινήσεων θα δικαιούνται πίστωση ίσης αξίας. Το δικαίωμά τους αυτό θα ενεργοποιηθεί με την αγορά νέας κάρτας.
Παράδειγμα: Πολίτης έχει αγοράσει μια ετήσια κάρτα που στοιχίζει 330 ευρώ, άρα για κάθε μέρα απεριόριστης μετακίνησης πλήρωσε 0,90 ευρώ. Ας υποθέσουμε ότι οι περιορισμοί κράτησαν 70 μέρες. Όταν η κάρτα του λήξει και προχωρήσει σε νέα αγορά ετήσιας κάρτας, θα του γίνει πίστωση 0,90x70 = 63 ευρώ.
-        Με ανάλογο τρόπο θα γίνουν οι υπολογισμοί για όλες τις κάρτες, με βάση τη διάρκειά τους και τις ήμερες που τις επηρέασε η κρίση, και θα δοθεί η ανάλογη πίστωση για την αγορά της επόμενης κάρτας, ευθύς αμέσως από την έξοδο από τους περιορισμούς. Η πίστωση θα μπορεί να χρησιμοποιείται είτε για την αγορά κάρτας ίδιου τύπου είτε για την αγορά ετήσιας κάρτας.
-        Ειδικά για τις αγορές ετήσιων καρτών, μετά τη λήξη των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας και έως το τέλος του 2020, αποφασίστηκε να δοθεί και επιπλέον έκπτωση 10%. Η έκπτωση αυτή θα αφορά όλους τους χρήστες –και τους νέους- και θα μπορεί να συνδυαστεί με την πίστωση.
Παράδειγμα: Ο ίδιος πολίτης που δικαιούται πίστωση 63 ευρώ, δικαιούται και έκπτωση 10% επί της αξίας της ετήσιας κάρτας, δηλαδή άλλα 33 ευρώ. Συνεπώς η νέα ετήσια κάρτα θα του στοιχίσει 330-63-33=234 ευρώ.
Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τον ΟΑΣΑ το επόμενο διάστημα.
Όπως δήλωσε ο κ. Καραμανλής, με τα μέτρα αυτά στηρίζονται οι χρήστες των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, σε μια δύσκολη για όλους περίοδο. Στηρίζεται, όμως, και ο ΟΑΣΑ, ο οποίος ενώ τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο είχε επιτύχει έσοδα 10% μεγαλύτερα από πέρσι, αυτή τη στιγμή υφίσταται και αυτός τις βαρύτατες συνέπειες της κρίσης.
Μέχρι την άρση των μέτρων και τη χορήγηση των πιστώσεων και των εκπτώσεων, βέβαια, το μήνυμα παραμένει το ίδιο για όλους: Μένουμε σπίτι, δεν κάνουμε άσκοπες μετακινήσεις, συνεχίζουμε την προσπάθεια που όλοι μαζί έχουμε ξεκινήσει.

Κυριακή, 12 Απριλίου 2020

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΏΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΏΝ ΜΕΓΆΛΗΣ ΕΒΔΟΜΆΔΟΣ ΚΑΙ ΑΓΊΟΥ ΠΆΣΧΑ. ΙΕΡΟΎ ΝΑΟΎ ΚΟΙΜΉΣΕΩΣ ΘΕΟΤΌΚΟΥ ΑΝΘΟΎΣΑΣ...


ΚΥΡΙΑΚΉ ΤΩΝ ΒΑΪ́ΩΝ
7:15 πμ -10.30πμ θεία λειτουργία
7 00μμ - 9.30μμ Ακολουθία Νυμφίου.
ΜΕΓΆΛΗ ΔΕΥΤΈΡΑ.
7μμ - 9.3.μμ  Ακολουθία Νυμφίου.
ΜΕΓΆΛΗ ΤΡΊΤΗ
7μμ - 9.30μμ Ακολουθία Νυμφίου.
ΜΕΓΆΛΗ ΤΕΤΆΡΤΗ
9.30πμ  11.00πμ   Άγιον Ευχέλαιον.
7:00 μμ 9.30μμ Ακολουθία Μυστικού Δείπνου.
ΜΕΓΆΛΗ ΠΈΜΠΤΗ
7:00πμ 10:30πμ Θεία λειτουργία
6:30μμ 11:00μμ Ακολουθία Αχράντων Παθών.
ΜΕΓΆΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ
8πμ Ακολουθία Μεγάλων Ωρών.
10:00πμ 12:30 μμ Εσπερινός Αποκαθηλώσεως τού Επιταφίου , μετά το πέρας τού Εσπερινού, Τρισάγιο κεκοιμημένων.
7:00μμ 10:30 Ακολουθία Επιταφίου.
ΔΕΝ ΘΑ ΓΊΝΕΙ ΈΞΟΔΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΟΡΆ ΕΠΙΤΑΦΊΟΥ.
ΜΕΓΑΛΟ ΣΆΒΒΑΤΟ
7:30πμ   -  1000 πμ Θ Λειτουργία Μ Βασιλείου.
11:00μμ Εναρκτήριος Ακολουθία Αναστάσεως.
ΚΥΡΙΑΚΉ ΤΟΎ ΠΆΣΧΑ.
12:00 Μεσάνυχτα Τελετή Αναστάσεως και θεία λειτουργία.
2.30πμ
6:00 μμ – 7:μμ Εσπερινός ΑΓΑΠΗΣ. 7:30μμ
ΠΡΟΣΟΧΉ !!!!!!!!!!
ΌΛΕΣ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΊΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΊΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΟΎΝ ΧΩΡΊΣ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΉ ΠΑΡΟΥΣΊΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΏΝ..
ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΜΕΤΈΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΘΕΊΑ ΚΟΙΝΩΝΊΑ ΚΑΝΈΝΑΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΙΣΤΏΝ. Ο ΝΑΌΣ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΌΣ , ΟΛΗ ΤΗ Μ.ΕΒΔΟΜΑΔΑ ,ΚΑΤΆ ΤΙΣ ΏΡΕΣ 11:00/13:00                                    και τη Μ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 13:00 /17:00.
(Η ΕΥΘΎΝΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΌΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΈΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΑΡΎΝΕΙ ΤΟΝ ΊΔΙΟ).            Ο ΝΌΜΟΣ ΔΕΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΈΠΕΙ...
ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΉ ΤΟΥ ΑΓΊΟΥ ΦΩΤΌΣ ΘΑ ΥΠΆΡΞΕΙ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΓΆΛΗ ΕΒΔΟΜΆΔΑ...
ΠΑΡΌΛΑ ΤΑΎΤΑ Ο ΙΕΡΌΣ ΝΑΌΣ ΚΟΙΜΉΣΕΩΣ ΘΕΟΤΌΚΟΥ ΑΝΘΟΎΣΑΣ ΣΥΝΕΧΊΖΕΙ ΑΔΙΆΛΕΙΠΤΑ ΤΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΌ ΤΟΥ ΈΡΓΟ ΤΗΡΏΝΤΑΣ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΌΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΊΑ ΟΔΗΓΊΕΣ.
ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΎ ΝΑΟΎ ΕΎΧΕΤΑΙ ΣΕ ΌΛΟΥΣ ΚΑΛΌ ΠΆΣΧΑ ΚΑΙ ΚΑΛΉ ΑΝΆΣΤΑΣΗ.........

Σάββατο, 4 Απριλίου 2020

Το μεγάλο Βατερλό της «ανοσίας αγέλης» στη μάχη με τον κορονοϊό-ΗΠΑ, Μ. Βρετανία, Ολλανδία και Σουηδία


ΗΠΑ, Μ. Βρετανία, Ολλανδία και Σουηδία έπαιξαν «κορώνα – γράμματα» με την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού.
Όλοι είναι ίσοι και κανείς δεν εξαιρείται ενώπιον του κορονοϊού σε αυτόν τον πλανήτη. Ανατριχιαστική αλλά ρεαλιστική είναι η τοποθέτηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που έγινε πριν από ένα μήνα αλλά ελάχιστοι την πήραν στα σοβαρά. Αγγλοσάξωνες, Κάτω Χώρες και Σκανδιναβία που παραδοσιακά φημίζονταν για τα πρωτοποριακά μοντέλα υγείας ακολούθησαν το δικό τους δρόμο μέχρι και το δεύτερο δεκαήμερο του Μαρτίου αλλά τις τελευταίες δύο εβδομάδες ανάκρουσαν πρύμναν εκτός της Σουηδίας που ακόμα επιμένει να χτυπάει γροθιά στο μαχαίρι.
Άλλος λίγο άλλος πολύ, υποστήριξαν το μοντέλο «της ανοσίας της αγέλης», δηλαδή, το μοντέλο που οι κοινωνίες αποκτούν ανοσία απέναντι στον ιό και οι αγορές, όπως και η δραστηριότητα στο εσωτερικό της χώρας, μένουν ανέπαφες ανεξάρτητα από τον αριθμό των θυμάτων. Κάτι ανάλογο είχε συμβεί με άλλες επιδημίες όπως αυτή της γρίπης, της H1N1 και της SARS. Mέχρι εδώ καλά. Είναι όμως ο κορονοϊός όπως οι προηγούμενες επιδημίες; Αποκτά ανοσία ο άνθρωπος από τη μία στιγμή στην άλλη; Δυστυχώς τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ακριβώς ο αντίθετο.
«Κανείς δεν το πίστευε»
Όσο ο κορονοϊός θέριζε τον πληθυσμό της Κίνας τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο πολλές κυβερνήσεις στην Ευρώπη αλλά και οι ΗΠΑ όχι μόνο δεν φαντάζονταν τις εξελίξεις αλλά και δεν πήραν στα σοβαρά τις ιδιαιτερότητες του Covid-19. Και αυτό δεν αποδεικνύεται μόνο από τα καθυστερημένα μέτρα που έλαβαν αλλά και από το βαθμό προετοιμασίας των συστημάτων υγείας τους για να δεχτούν χιλιάδες ασθενείς από τη μία μέρα στην άλλη.
«Κανείς δεν πίστευε πως θα συμβεί αυτή η συμφορά στην Ευρώπη. Ακόμα και τις πρώτες ημέρες της πανδημίας στην Ιταλία ή ακόμα και εδώ στη Γαλλία άλλες ευρωπαϊκές χώρες αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πίστευαν πως θα βρεθούν στη θέση μας», είπε ο Γάλλος επιδημιολόγους Φρανσουά Λεσάρ τονίζοντας πως όλες οι κυβερνήσεις έκαναν πολλά και διαφορετικά σφάλματα βοηθώντας να συμπληρωθεί το παζλ της συμφοράς.
Δεν φαίνεται φως…
Μελετώντας τους επιδημιολογικούς χάρτες με ασθενείς και νεκρούς μέχρι σήμερα 4 Απριλίου όχι μόνο δεν φαίνεται από πουθενά φως αλλά προκύπτει πως οι χώρες που κράτησαν μεγάλες αντιστάσεις στον κορονοϊό πληρώνουν το μεγαλύτερο τίμημα. Και ποιες χώρες; Αναφερόμαστε για τις υπερδυνάμεις του πλανήτη με πρώτη και καλύτερη τις ΗΠΑ που μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων γνωρίζει τον απόλυτο εφιάλτη με 257.800 ασθενείς, δηλαδή, το 1/4 των παγκόσμιων κρουσμάτων.
Τα γύρισε ο Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ που στα μέσα Μαρτίου κομπορρημονούσε για την επάρκεια και τη δύναμη των ΗΠΑ έναντι του κορονοϊού, σήμερα παρακαλάει την Κούβα και την Ρωσία να στείλουν βοήθειες και γιατρούς και αγοράζει στη «μαύρη αγορά» και την τελευταία μάσκα που παράγουν τα αμερικανικά εργοστάσια στην Κίνα. Μετατρέπει γυμναστήρια σε μονάδες εντατικής φροντίδας και παρκάρει τα φέρετρα σε πάρκινγκ της Νέας Υόρκης καθώς οι νεκροί μέσα σε χρόνο ρεκόρ έφτασαν τις 8.000.
«Ταπί και ψύχραιμος» ο Τζόνσον
Τα ίδια και στη Μεγάλη Βρετανία. Το βράδυ της 15ης Μαρτίου δηλαδή, πριν από περίπου δύο εβδομάδες χιλιάδες κόσμου συνωστίζονταν σε συναυλίες των Stereophonics σε Μάντσεστερ και Ουαλία, ενώ ο κόσμος σε όλη τη χώρα δεν είχε την παραμικρή ενημέρωση για την πανδημία που είχε φτάσει προ των πυλών της χώρας χτυπώντας μέχρι και το παλάτι. Ο Μπόρις Τζόνσον θιασώτης της «ανοσίας της αγέλης» έπαιξε τα… ρέστα του απέναντι στον κορονοϊό αλλά τα έχασε όλα. Εμεινε «ταπί και ψύχραιμος» αλλά και άρρωστος ο ίδιος από τον κορονοϊό.
Η Μεγάλη Βρετανία κατέγραψε μόνο την 3η Απριλίου 684 νεκρούς, τα θύματα μέσα σε 10 ημέρες ξεπερνούν τις 4.000 και ακόμα δεν έχουν αποτυπωθεί όλα τα κρούσματα τις διασποράς του ιού των προηγούμενων ημερών.
Ο Ρούτε πλέον δεν είναι βέβαιος για την ανοσία της αγέλης
Άλλο κλασσικό παράδειγμα η Ολλανδία. Σε διάγγελμά του προς τον ολλανδικό λαό, τη Δευτέρα 16 Μαρτίου, ο πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε είπε ότι η Ολλανδία σκοπεύει να αναπτύξει ανοσία στον κορονοϊό, επιτρέποντας σε μεγάλα πλήθη να μεταδίδουν τη νόσο με ένα ελεγχόμενο ρυθμό. «Αυτοί που έχουν τον ιό συνήθως μετά έχουν ανοσία σε αυτόν. Όπως παλιά με την ιλαρά. Όσο μεγαλύτερη είναι η ομάδα που έχει ανοσία, τόσο λιγότερες οι πιθανότητες ο ιός να μεταπηδήσει στους ευάλωτους ηλικιωμένους και σε άτομα με προβλήματα υγείας. Με την ανοσίας ομάδας δημιουργείς γύρω τους ένα τείχος προστασίας», είχε είπε ο Ρούτε το απόγευμα της 16ης Μαρτίου.
«Ξέρει πως ρισκάρει»
Σήμερα και μετά από 1.500 νεκρούς αλλά και 15.000 κρούσματα που έχουν αρχίσει να επιβαρύνουν το εθνικό σύστημα υγείας ο Μαρκ Ρούτε όχι μόνο είναι πιο φειδωλός αλλά κάθε μέρα ανακοινώνει και έναν περιορισμό. Ηδη αυτό το σαββατοκύριακο έκλεισαν τα δημόσια πάρκα ενώ περιορίστηκαν οι συγκεντρώσεις και δόθηκαν οδηγίες να υπάρχει απόσταση μεταξύ των ανθρώπων που βρίσκονται σε δημόσιους χώρους.
«Ο Ρούτε ξέρει πως ρισκάρει αλλά εδώ που έφτασε η κατάσταση δε νομίζω πως θα υπάρξει επιστροφή. Ας ελπίσουμε πως οι σύμβουλοι υγείας θα τον δικαιώσουν», είπε ένας από τους πιο γνωστούς λοιμοξιολόγους της χώρας.
Η Σουηδία αντιστέκεται αλλά ως πότε;
Η τέταρτη περίπτωση που αντιστέκεται στον κορονοϊό με τη δύναμη, την ανοσία αλλά και την ανωνυμία της αγέλης είναι η Σουηδία. Η κυβέρνηση της χώρας ακόμα και σήμερα επιμένει στο μοντέλο των ανοικτών αγορών, της προστασίας των ευάλωτων πληθυσμών και της ανοσίας στον κορονοϊό ο οποίος όμως μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει την γενναιοδωρία του σε όσους αψηφούν τη δύναμη και τις ικανότητες του.
Η αλήθεια είναι πως η Σουηδία ανέκαθεν ήταν πρωτοπόρος σε θέματα υγείας και κοινωνικών παροχών έχοντας αποκτήσει πιστούς οπαδούς παγκοσμίως. Ωστόσο πιθανή συντριβή στη μάχη με τον κορονοϊό θα αποδομήσει το μύθο, θα δοκιμάσει τις αντοχές του πληθυσμού (που είναι σχεδόν ίσος με αυτόν της Ελλάδας) των 10.400.000 κατοίκων και θα φέρει στα όρια του ένα από τα πιο ανθεκτικά και οργανωμένα συστήματα υγείας.
Ρεκόρ μέσα σε δύο εβδομάδες
Τα νέα πάντως δεν είναι ευχάριστα για την Σουηδία. Το πρώτο κρούσμα το είχαμε στις 12 Μαρτίου και από τότε η χώρα σκαρφάλωσε στην 19η θέση του πίνακα των κρουσμάτων με 6.200 κρούσματα και 358 νεκρούς. Μόνο την Παρασκευή 3 Απριλίου πέθαναν 50 άνθρωποι. Πόσο θα αντέξει η Σουηδία είναι πλέον το ερώτημα. Θα πάει κόντρα στο ρεύμα ειδικά όταν δεν έχει βρεθεί ένα αξιόπιστο αντίδοτο ή θα αλλάξει σταδιακά τη φιλοσοφία της προστατεύοντας τελικά την «αγέλη» από τον «κακό λύκο»;
Πηγή: ethnos.gr