Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2019

ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2019Από την 1 Μαίου 2019 , αρχίζει η Αντιπυρική περίοδος για το έτος 2019 και θα διαρκέσει έως την 31 Οκτ 2019
Κατά την παραπάνω περίοδο τίθενται σε ισχύ  και για την περιοχή μας όλοι οι κανόνες που αφορούν στα μέτρα πρόληψης και διαχείρισης της κρίσιμης περιόδου για την αποφυγή των πυρκαγιών.
Λόγω των μεγάλων βροχοπτώσεων τους τελευταίους μήνες θα έχουμε μεγάλη βλάστηση και  έγκαιρα πρέπει να λάβουμε τα προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας προκειμένου να προφυλάξουμε τις περιουσίες μας από την καταστροφή
Το προάστιό μας έχει πληγεί πολλές φορές στο παρελθόν από τις πυρκαγιές και οι πληγές είναι ορατές ακόμα και σήμερα.
Πέρα όμως από τα μέτρα που θα λάβει η Πολιτεία ,εμείς οι πολίτες είμαστε υποχρεωμένοι και πρέπει  να λάβουμε έγκαιρα,τα προβλεπόμενα  μέτρα πυροπροστασίας, που προβλέπονται από  τις ισχύουσες διατάξεις: που παραθέτουμε :

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 4/2012/ΦΕΚ 1346/Β/25.4.2012
 Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών.
 Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
     Έχοντας υπόψη:
    1. Τις διατάξεις:
     α. Του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.3511/2006 «Αναδιοργά­νωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις» (Α' 258).
    β. Του άρθρου 75 παρ. Ι τομέας β' αριθμός 26 του «Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Ν. 3463/2006), όπως προστέθηκε με το άρθρο 94 παρ. 1 του Ν.3852/ 2010 (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
     γ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98).
     δ. Του άρθρου 1 του Π.Δ. 210/1992 (Α' 99) «Κωδικο­ποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κα­νονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος».
     ε. Του Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασί­ας του Πολίτη» (Α' 213).
     στ. Της υπ' αριθμ. ΕΜ/2/39/2012 (Β' 762) Απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Προστασίας του Πολί­τη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Προ­στασίας του Πολίτη Εμμανουήλ Όθωνα και Ελευθέριο Οικονόμου».
     2. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη τήρησης των υποχρεώσεων καθαρισμού των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους.
     3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ­πολογισμού, καθορίζουμε:
 Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής - υποχρεώσεις
     1. Οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.
     2. Στους χώρους που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων-σπίρτων και άλλων υλών από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους.
 Άρθρο 2
Κυρώσεις
     1. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων του άρθρου 1 παρ. 1 της παρούσας, ισχύουν και εφαρμόζονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις του άρθρου 94 παρ. 1 περίπτ. 26 εδάφ. β' του Ν. 3852/2010 (Α'87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε­ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». Οι ανωτέρω ποινικές κυρώσεις ασκούνται από την Πυροσβεστική Αρχή.

(Νόμος 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» Άρθρο 94 παρ. 26
«Η μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους Δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων.
Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου Δήμου, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα».}

     2. Οι παραβάτες του άρθρου 1 παρ. 2 της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

(Άρθρο 433. Παράβαση διατάξεων για την προφύλαξη από τη φωτιά. Με κράτηση μέχρι τριών μηνών ή με πρόστιμο τιμωρείται, αν άλλη διάταξη δεν επιβάλλει βαρύτερη ποινή όποιος: α) κάνει απερίσκεπτη και αμελή χρήση της φωτιάς ή των μέσων φωτισμού, κατά τρόπο που να μπορεί να προκύψει από αυτήν βλάβη σε άνθρωπο ή σε ξένο πράγμα και β) παραβαίνει τις διατάξεις που εκδίδει η αρμόδια αρχή και ιδίως η αστυνομική για την αποτροπή του κινδύνου εμπρησμού.}

 Άρθρο 3
Λοιπές υποχρεώσεις αρμόδιων Αρχών
     Η αρμοδιότητα για την εξέταση καταγγελιών περί μη συμμόρφωσης των υπόχρεων του άρθρου 1 παρ. 1 της παρούσας, ανήκει στους οικείους κατά τόπους Δήμους, ενώ η Πυροσβεστική Αρχή επιλαμβάνεται των περιπτώσεων που εμπίπτουν στο άρθρο 1 παρ. 2 της παρούσας.


Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ “25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821” ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
TΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΙΘΑΚΗΣ 12
Τ.Κ. : 153 44, ΓΕΡΑΚΑΣ
ΤΗΛ. : 210 6604663,2132031614
FAX : 210 6612965,2132031629
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ -ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ “25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821”

  ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
                Γενικός σημαιοστολισμός από 8ης πρωινής της 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 ως τη δύση του ηλίου της 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2019.

 ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
                Φωταγώγηση όλων των Δημοσίων και Δημοτικών καταστημάτων, καθώς και Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου, Ιδιωτικών καταστημάτων και κοινόχρηστων χώρων κατά τις βραδινές ώρες της 24ης και 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2019.

ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
 [ Μ Ε Ρ Ο Σ Α΄ ]
 Ώρα      07:30     Χαρμόσυνες Κωδωνοκρουσίες στους Ιερούς Ναούς.
Ώρα       10:00     Προσέλευση στον Καθεδρικό Ιερό Ναό ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ των μαθητών των Σχολείων της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα, στον Ιερό Ναό ΑΓ. ΤΡΥΦΩΝΑ , των μαθητών των Σχολείων της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης και στον Ιερό Ναό ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ  και των μαθητών των Σχολείων της Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας.
Ώρα       10:15     Προσέλευση των προσκεκλημένων.
                                 Α. Στην έδρα του Δήμου, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ στο ΓΕΡΑΚΑ, προσέλευση του Δημάρχου Παλλήνης κ. Αθανασίου Ζούτσου, μετά του Δημοτικού Συμβουλίου, του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας ΓΕΡΑΚΑ, του Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος, του Διοικητή του Πυροσβεστικού Σώματος, του Δ/ντή Δ.Ε Ανατ. Αττικής και λοιπών προσκεκλημένων.
                                Β. Στη Δημοτική Ενότητα ΠΑΛΛΗΝΗΣ, στον Ιερό Ναό ΑΓ. ΤΡΥΦΩΝΑ, προσέλευση του Αντιδημάρχου κ. Δημητρίου Μπαξεβάνη, ως αναπληρωτή Δημάρχου, μετά μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας ΠΑΛΛΗΝΗΣ, της Δ/ντριας Π.Ε Ανατ. Αττικής και λοιπών προσκεκλημένων.
                                Γ. Στη Δημοτική Ενότητα ΑΝΘΟΥΣΑΣ στον Ιερό Ναό ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, προσέλευση του Αντιδημάρχου κ. Ιωάννη Μπάρπα, μετά μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας ΑΝΘΟΥΣΑΣ και λοιπών προσκεκλημένων.

Ώρα       10:30                    ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ.
Ώρα       10:45     -              Επιμνημόσυνη Δέηση στον χώρο των ΗΡΩΩΝ των Δημοτικών Ενοτήτων.
                                -              Πανηγυρικός της ημέρας
                                -              Κατάθεση στεφάνων υπέρ ΠΕΣΟΝΤΩΝ
                                -              Σιγή ενός λεπτού.
                                -              ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ

 [ Μ Ε Ρ Ο Σ Β ΄ ]
Ώρα 11:30              ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
·         Επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου
στη Δημοτική Ενότητα Γέρακα στη Δημοτική Ενότητα Γέρακα
·         Επί της Λεωφόρου Μαραθώνος Δημοτική Ενότητα Παλλήνης και

·         Επί της Λεωφόρου Ανθούσας στη Δημοτική Ενότητα Ανθούσας

[ Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΄ ]
   Ώρα 12:30                       Χορευτικά από το Λύκειο των Ελληνίδων Π.Τ.Χ. Γέρακα-Παλλήνης και από την ομάδα Παραδοσιακών Χορών του Πολιτιστικού Συλλόγου Γέρακα << Ο ΓΑΡΓΗΤΤΟΣ>> στο Ανοιχτό Γήπεδο Μπάσκετ επί της οδού Θεσσαλονίκης στη Δημοτική Ενότητα Γέρακα.
 Ώρα 12:30                        Χορευτικά από το Τμήμα Παραδοσιακών Χορών του Δήμου Παλλήνης στο χώρο της  πλατείας του Αγ. Τρύφωνα στη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης
Ώρα 12:30                         Χορευτικά από μαθητές του Γυμνασίου Ανθούσας στο χώρο του
Ηρώου στη κεντρική πλατεία της Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας.
 - Ο Δήμαρχος -
Αθανάσιος Η. Ζούτσος

Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2019

Κατασκευαστική ανάσα σε όλους τους οικισμούς της Ελλάδας χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο

Πράσινο φως για έργα και κατασκευές σε οικισμούς χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο άναψε χθες η υπερψήφιση σχετικής τροπολογίας που παρουσιάζει το B2Green.gr, η οποία προστέθηκε στο Σχέδιο Νόμου "Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις".

Με τη συγκεκριμένη τροπολογία, δίνεται η δυνατότητα στους οικισμούς που δεν έχουν εγκεκριμενο ρυμοτομικό σχέδιο (και είναι πολύ περισσότεροι από τις πόλεις που έχουν εγκεκριμένο σχέδιο) να  υλοποιούν νόμιμες κατασκευές και έργα σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους.

Η τροπολογία, ουσιαστικά προσθέτει μία επιπλέον παράγραφο στο άρθρο 20 του ν. 4067/2012, το οποίο πλέον θα έχει ως εξής:

Αρθρο 20. Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους

1. Στους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού επιτρέπονται κατασκευές για:

α) τη διαμόρφωση του εδάφους, όπως κλίμακες, τοίχοι, διάδρομοι, κεκλιμένα επίπεδα, μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών, καθώς και κατασκευές για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων,
β) τον εξωραϊσμό και την αισθητική τους αναβάθμιση, τον εξοπλισμό και την ασφάλειά τους και γενικά κατασκευές για την εξυπηρέτηση του προορισμού των χώρων αυτών,
γ) λυόμενες και προσωρινές κατασκευές,
δ) για τη λειτουργία και την εξυπηρέτηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Οι παραπάνω κατασκευές υλοποιούνται από τον οικείο Δήμο, από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ή νομικά πρόσωπα ή ιδιώτες, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και άδεια της Υπηρεσίας Δόμησης. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται οι κατηγορίες των κατασκευών ή εγκαταστάσεων για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια Δόμησης και η διαδικασία ελέγχου τους από άποψη ασφάλειας και αισθητικής.

2. Επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις:

α) Οι κατασκευές δικτύων υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, μετά των παραρτημάτων αυτών (υπέργειων και υπόγειων) βάσει μελέτης της αρμόδιας αρχής, για τις οποίες δεν απαιτείται έκδοση άδειας. Οι επιχειρήσεις και οργανισμοί κοινής ωφέλειας υποχρεούνται να κοινοποιούν τα σχέδια στα οποία απεικονίζεται η κατασκευή των έργων στις οικείες Υπηρεσίες Δόμησης.
β) Η εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και μετεωρολογικών παραμέτρων με τον αναγκαίο εξοπλισμό από υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, των Περιφερειών και των Δήμων μετά από κοινοποίηση της μελέτης στις οικείες Υπηρεσίες Δόμησης. Από τους ίδιους φορείς επιτρέπεται η εγκατάσταση των σταθμών αυτών χωρίς έκδοση άδειας στους ακάλυπτους χώρους οικοπέδων και δωμάτων δημοσίων κτιρίων. Οι κατασκευές αυτές δεν προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης και στην κάλυψη. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η χρονική διάρκεια και η διαδικασία εγκατάστασης των σταθμών αυτών.
γ) Υπέργειοι και υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου.
δ) Η εγκατάσταση κεντρικών λεβήτων ή μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ) για τηλεθέρμανση.

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1β, 1γ, 2α, 2β του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τις εκτάσεις κοινόχρηστων χώρων όπως ορίζονται στο ν. 998/1979, όπως ισχύει, μετά από έγκριση δασικής υπηρεσίας.

4. Η κατασκευή σκαλοπατιών για την εξυπηρέτηση των κτιρίων έξω από τη ρυμοτομική γραμμή απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η κατασκευή τους ύστερα από άδεια του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου αν μετά την ανέγερση του κτιρίου έχει μεταβληθεί η υψομετρική στάθμη του δρόμου. Η κατασκευή αυτή πρέπει να εξασφαλίζει την ασφάλεια της κυκλοφορίας. Εκτός της ρυμοτομικής γραμμής απαγορεύεται οποιασδήποτε μορφής κατασκευή, με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων ασφαλείας για την εγκατάσταση δικτύων κοινής ωφέλειας, μόνιμη ή κινητή για την εξυπηρέτηση του κτιρίου, όπως ράμπες, σκαλοπάτια, ζαρντινιέρες.

5. Η υπέργεια ζεύξη κτιρίων εγκρίνεται από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής και τον αρμόδιο για τον έλεγχο και τη διαχείριση του Κοινοχρήστου Χώρου φορέα. Η ζεύξη κτιρίων πραγματοποιείται άνω των 5,00 μ., μπορεί να γίνεται και υπόγεια, τηρουμένων των απαραίτητων περιορισμών, με τις ίδιες διαδικασίες και τις κατά περίπτωση απαιτούμενες εγκρίσεις.

6. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και σε νομίμως υφιστάμενους οικισμούς χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

Πηγή:https://www.b2green.gr/el/post/67432/kataskevastiki-anasa-se-olous-tous-oikismous

Σάββατο, 9 Μαρτίου 2019

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΘΩΜΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΑΚΑ

Με  σκοπό την Ίδρυση Δημοτικής Μουσικής Βιβλιοθήκης στο Δήμο μας και σε συνεργασία του Δήμου με τον συντοπίτη μας μουσικό και συνθέτη Θωμά Μπακαλάκο ,διοργανώθηκε την 8 Μαρτίου 2019 συναυλία στο Πνευματικό Κέντρο του Γέρακα.
Ο συνθέτης παρουσίασε  ΟΚΤΩ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΝΟΥΒΕΛΕΣ, εμπνευσμένες από το Δημοτικό Τραγούδι και τη Μητρική μας γλώσσα και ένα έργο του ΝΙΚΟΥ ΣΚΑΛΚΩΤΑ, σε σύγχρονη μουσική σκέψη , ως:
·        ΜΠΗΚΑΝ ΤΑ ΓΙΔΙΑ ΣΤΟ ΜΑΝΤΡΙ, για κουαρτέτο εγχόρδων
·        ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΜΙΚΡΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ, για πιάνο, Νίκου Σκαλκώτα
·        ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΧΟΡΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ, Τρίο με κλαρινέτο, βιολί και πιάνο
·        ΙΟΝΙΟ-Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ για κλαρινέτο και βιόλα
·        ΑΡΝΗ – ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΑ , Για πιάνο
·        ΓΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑ ΠΑΛΙΟΎΡΙΑ Για κουαρτέτο εγχόρδων
·        ΠΕΡΑ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ ΚΑΜΠΟΥΣ, Για πιάνο
·        ΛΑΣΤΗΡΑΣ Σεξτέτο με κλαρινέτο, κουαρτέτο εγχόρδων και πιάνο

Οι Μουσικοί
·        Γιάννης Σαμπροβαλάκης , Κλαρινέτο
·        Απόστολος Παληός ,Σολίστ πιάνου
·        Στέλλα Τσάνη, βιολί
·        Μπρουνίλντα-Ευγενία Μάλο , βιολί
·        Ηλίας Σδούκος , βιόλα
·        Λεκή Κολοβού , βιολοντσέλο


Με την εξαίρετη ερμηνεία τους μας καθήλωσαν και με κατάνυξη παρακολουθήσαμε την όλη μαγευτική μουσική εκδήλωση .

Η παρουσίαση του προγράμματος έγινε από την Αλεξάνδρα Γιαλίνη  Μουσικός Παραγωγός  Τρίτου Προγ/ματος    Χορηγοί Επικοινωνίας ΕΡΤ ,103,7 FM ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟ/ΜΑ, ΤΡΙΤΟ 90,9FM

  Ο Δήμαρχος  ανέφερε ότι η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στο συντοπίτη μας Θ. Μπακαλάκο και στις γυναίκες με την ευκαιρία του Παγκόσμιου εορτασμού της γυναίκας σήμερα . Εξέφρασε τις ευχαριστίες του στον κ Μπακαλάκο  για την προσφορά του ως μουσικοσυνθέτης  καθώς και ως Αυτοδιοικητικός στον τόπο μας , εκφράζοντας τη σκέψη του να προτείνει  το νέο Διοικητήριο να αφιερωθεί σε αυτόν όπου και θα στεγαστεί η νέα Δημοτική Μουσική βιβλιοθήκη ,με φώλι τις πρώτες οκτώ βιβλιόδετες μουσικές νουβέλες που πρόσφερε ο συνθέτης
( παρακολουθείστε το video  https://youtu.be/bHHtspSwTO8  )

Από πλευράς του ο συνθέτης αναφέρθηκε στις προσπάθειές του για την ίδρυση δημοτικών μουσικών βιβλιοθηκών ως και τις προσπάθειές του να στραφεί προς τις καθαρές Ελληνικές παραδόσεις να εμπνευστεί από αυτές και να αξιοποιήσει το δημοτικό τραγούδι με σύγχρονη μουσική σκέψη και να συνθέσει τα έργα του στην Ελληνική Μουσική Γλώσσα. Ευχαρίστησε τους μουσικούς και τόνισε ότι χωρίς αυτούς δεν φαίνεται το έργο του μουσικοσυνθέτη.
 Ήταν μια υπέροχη βραδιά , έμειναν όλοι ευχαριστημένοι , θερμά τα χειροκροτήματα και τα σχόλια!!!

ΘΩΜΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕΣ ΣΗΜΕΡΑ   και ΄΄ Από τα αλώνια μας πήγες στα σαλόνια΄΄    
                   ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ   ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ!!!!Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2019

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Η παγκόσμια ημέρα της γυναίκας (διεθνής ημέρα των δικαιωμάτων των γυναικών) εορτάζεται στις 8 Μαρτίου κάθε έτους
Έχει τις ρίζες της στις διαμαρτυρίες των γυναικών στις αρχές του εικοστού αιώνα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, που ζητούσαν ίσα δικαιώματα, καλύτερες συνθήκες εργασίας καθώς και δικαίωμα ψήφου. Θεσμοθετήθηκε το 1977 από τον ΟΗΕ, ο οποίος κάλεσε όλες τις χώρες του κόσμου να γιορτάσουν την ημέρα για τα δικαιώματα των γυναικών.


 Για εμάς ‘’ Ημέρα της γυναίκας ΄΄ είναι κάθε μέρα, Γιατί γυναίκα είναι: 

Η Μάνα  που στάθηκε στο πλευρό μας, που ζει μέσα μας κάθε μέρα της ζωής μας, είναι η Γυναίκα –Σύντροφος στον καθημερινό αγώνα, συνοδοιπόρος της ζωής, η αδελφή ψυχή και το μεγάλο στήριγμα της οικογένειας.
 Είναι το κοριτσάκι μας που μεγάλωσε, η χαρά μας που έγινε γυναίκα, μητέρα και ευτυχής γιαγιά, ναι γιαγιά που μεγάλωσε και μεγαλώνει των παιδιών της τα παιδιά. Η θεία μας που στάθηκε σαν δεύτερη μητέρα μας, έσκυψε στα προβλήματά μας, έγινε το φιλαράκι μας.
Όσο για την πεθερά , τι να πούμε για την πεθερά που αποκτά και ένα και δύο και τρία παιδιά από τα παιδιά της και έχει και μία και δύο και τρείς αγωνίες μαζί τους… και στέκεται σθεναρά ο σύνδεσμος αγάπης και φιλίας στην οικογένεια.
 Είναι η εργαζόμενη γυναίκα, πολλά υποσχόμενη, λιγότερα αμειβόμενη με πολλαπλές υποχρεώσεις σπίτι – δουλειά , προσφορά στην κοινωνία, στον τόπο , στο χωράφι, στο σχολείο, το εργοστάσιο, το γραφείο. Η δασκάλα , η καθηγήτριά μας, η συνάδελφος, η συνεργάτης… η άνεργη.

Ας δείξουμε την αγάπη και την ευγνωμοσύνη μας με ένα φιλί και ένα λουλούδι !!! 
Και ας ανάψουμε το καντηλάκι μας ή ένα κεράκι στη μνήμη αυτών που δεν είναι πια κοντά μας…..

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΗ ΘΩΜΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΑΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Ο Δήμος Παλλήνης διοργανώνει την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019 και ώρα 20:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα (Κλειτάρχου 23 και Αριστείδου), συναυλία του συνθέτη Θωμά Μπακαλάκου. Η συναυλία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της περιοδείας του στις πρωτεύουσες των νομών, με σκοπό την ίδρυση Δημοτικών Μουσικών Βιβλιοθηκών για να αποτελέσουν βήμα δημοσιότητας και αξιοποίησης των έργων Ελλήνων Συνθετών, της κάθε πόλης και της ευρύτερης περιοχής της.
Ο συνθέτης θα παραχωρήσει στο Δήμο τις παρτιτούρες των έργων του που θα ακουστούν στη συναυλία σε μία ειδική έκδοση για να αποτελέσουν τα πρώτα έργα της Δημοτικής Μουσικής Βιβλιοθήκης.
Τα δύο συνθήματα στις συναυλίες ίδρυσης Δημοτικών Μουσικών Βιβλιοθηκών είναι¨: «Η Ελληνική Μουσική Γλώσσα στο προσκήνιο»,
«Τα έργα των Ελλήνων Συνθετών στο προσκήνιο»
Χορηγοί επικοινωνίας:
ΕΡΤ - «Εφημερίδα των Συντακτών» - Δεύτερο Πρόγραμμα Ελληνικής Ραδιοφωνίας
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2019

Ενημέρωση κατοίκων Ανθούσας

 Ασφυκτικά γέμισε σήμερα  η αίθουσα των συνεδριάσεων της Κοινότητας από κατοίκους της Ανθούσας που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Δημάρχου Παλλήνης κ.  Ζούτσου Αθ. στην ανοικτή συγκέντρωση για ενημέρωση/συζήτηση

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στο  ΄΄ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ & ΑΡΙΘΜΟ΄΄, αναλυτικά σε όλα τα έργα που έγιναν στην παρελθούσα θητεία  και ιδιαίτερα για το ΣΧΕΔΙΟ και το Αποχετευτικό.
Για το σχέδιο  ανέφερε ότι  ήδη  άρχισαν οι γραφειακές διαδικασίες του γραφείου μελετών για την πράξη εφαρμογής και από τον επόμενο μήνα τα εξωτερικά συνεργεία θα τα δούμε στη Ανθούσα για την αποτύπωση , με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της πράξης εφαρμογής   ενάμιση με 2 χρόνια να έχει ολοκληρωθεί.
Αναφορικά με το αποχετευτικό, ολόκληρη η Ανθούσα θα καλυφθεί  και το έργο θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2023.
Τονίζοντας  τέλος ότι  έχουμε εξαντλήσει  σε έργα, ότι μπορούσαμε να κάνουμε σε μια εκτός σχεδίου περιοχή και με την ολοκλήρωση του σχεδίου προχωράμε πλέον να κάνουμε μια νέα πόλη από την αρχή.
Δόθηκε ο λόγος στους πολίτες και έγινε μια σοβαρή και εποικοδομητική συζήτηση για όλα τα θέματα που απασχολούν τους πολίτες  Μακάρι να συνεχίσουν να γίνονται τέτοιες ενημερώσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα γιατί ο ενημερωμένος πολίτης είναι ο καλύτερος σύμβουλος.
Ευτυχώς που οι εργασίες ανέγερσης του Διοικητηρίου στην Ανθούσα προχωρούν ολοταχώς και έτσι θα μπορούν στο μέλλον οι ενημερωτικές συγκεντρώσεις  να γίνονται σε  άνετη αίθουσα που θα μπορούν να τις παρακολουθούν οι κάτοικοιΣάββατο, 2 Μαρτίου 2019

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣΟ Δήμαρχος Παλλήνης   Αθ. Ζούτσος, ΚΑΛΕΙ στην ανοιχτή συγκέντρωση, για ενημέρωση και συζήτηση, τους κατοίκους της Ανθούσας, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαρτίου και ώρα 19:00, στο (Κοινοτικό) κατάστημα Ανθούσας (αίθουσα συνεδριάσεων).