Τρίτη, 27 Απριλίου 2021

ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (01 Μαΐου 2021 – 31 Οκτωβρίου 2021)

Σε λίγες  μέρες  αρχίσει η ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ και πρέπει όλοι μας να ενεργοποιηθούμε για να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα προστασίας  Η Ανθούσα μας έχει δοκιμαστεί αρκετές φορές και τα σημάδια είναι ορατά ακόμα σήμερα και δεν πρέπει να ξαναζήσουμε εφιαλτικές στιγμές

Θα πρέπει όλοι μας να συμβάλουμε στην καλύτερη θωράκιση της περιοχής μας, από ενδεχόμενες πυρκαγιές, που θα εκθέσουν σε κίνδυνο την δημόσια υγεία και τις περιουσίες όλων.

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Κοινότητας και του Δήμου έχουν λάβει τα απαιτούμενα μέτρα για την αξιοποίηση του αντλιοστασίου, την εγκατάσταση υδατοδεξαμενών  σε καίρια σημεία, τη λειτουργικότητα των πυροσβεστικών μέσων ,  τον καθαρισμό και τη διάνοιξη  δρόμων κυκλοφορίας των πυροσβεστικών μέσων και διαφυγής των πολιτών σε περίπτωση πυρκαγιάς  και λοιπές ενέργειες αρμοδιότητός τους

 Υποχρέωσή μας  είναι να λάβουμε όλα τα προβλεπόμενα μέτρα  όπως :   καθαρισμό των οικοπέδων και περιβάλλοντος χώρου των οικιών μας, προμήθεια / έλεγχο των πυροσβεστικών μέσων (Λάστιχα ποτίσματος, πυροσβεστήρες, σκαμπανικά κτλ.) και τήρηση των  σχετικών οδηγιών  της  Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και επιπλέον να ενταχθούμε στις εθελοντικές ομάδες πυρασφάλειας.

Με την ευχή ότι όλα θα πάνε καλά  παραθέτουμε τις ισχύουσες διατάξει που αναφέρονται  οι ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ και ΚΥΡΩΣΕΙΣ, για ενημέρωση των πολιτών.

 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 4/2012/ΦΕΚ 1346/Β/25.4.2012

 Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών.

 Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

     Έχοντας υπόψη:

    1. Τις διατάξεις:

     α. Του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.3511/2006 «Αναδιοργά­νωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις» (Α' 258).

    β. Του άρθρου 75 παρ. Ι τομέας β' αριθμός 26 του «Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Ν. 3463/2006), όπως προστέθηκε με το άρθρο 94 παρ. 1 του Ν.3852/ 2010 (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

     γ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98).

     δ. Του άρθρου 1 του Π.Δ. 210/1992 (Α' 99) «Κωδικο­ποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κα­νονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος».

     ε. Του Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασί­ας του Πολίτη» (Α' 213).

     στ. Της υπ' αριθμ. ΕΜ/2/39/2012 (Β' 762) Απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Προ­στασίας του Πολίτη Εμμανουήλ Όθωνα και Ελευθέριο Οικονόμου».

     2. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη τήρησης των υποχρεώσεων καθαρισμού των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους.

     3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ­πολογισμού, καθορίζουμε:

 Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρμογής - υποχρεώσεις

     1. Οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.

     2. Στους χώρους που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων-σπίρτων και άλλων υλών από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους.

 Άρθρο 2

Κυρώσεις

     1. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων του άρθρου 1 παρ. 1 της παρούσας, ισχύουν και εφαρμόζονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις του άρθρου 94 παρ. 1 περίπτ. 26 εδάφ. β' του Ν. 3852/2010 (Α'87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε­ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». Οι ανωτέρω ποινικές κυρώσεις ασκούνται από την Πυροσβεστική Αρχή.

(Νόμος 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» Άρθρο 94 παρ. 26

«Η μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους Δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων.

Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου Δήμου, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα».}

     2. Οι παραβάτες του άρθρου 1 παρ. 2 της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

(Άρθρο 433. Παράβαση διατάξεων για την προφύλαξη από τη φωτιά. Με κράτηση μέχρι τριών μηνών ή με πρόστιμο τιμωρείται, αν άλλη διάταξη δεν επιβάλλει βαρύτερη ποινή όποιος: α) κάνει απερίσκεπτη και αμελή χρήση της φωτιάς ή των μέσων φωτισμού, κατά τρόπο που να μπορεί να προκύψει από αυτήν βλάβη σε άνθρωπο ή σε ξένο πράγμα και β) παραβαίνει τις διατάξεις που εκδίδει η αρμόδια αρχή και ιδίως η αστυνομική για την αποτροπή του κινδύνου εμπρησμού.}

 Άρθρο 3

Λοιπές υποχρεώσεις αρμόδιων Αρχών

     Η αρμοδιότητα για την εξέταση καταγγελιών περί μη συμμόρφωσης των υπόχρεων του άρθρου 1 παρ. 1 της παρούσας, ανήκει στους οικείους κατά τόπους Δήμους, ενώ η Πυροσβεστική Αρχή επιλαμβάνεται των περιπτώσεων που εμπίπτουν στο άρθρο 1 παρ. 2 της παρούσας.

Τετάρτη, 21 Απριλίου 2021

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ


 Με συντονισμένες ενέργειες του Δήμου , της Kοινότητας , την έγκριση του Δασαρχείου για  την κοπή ορισμένων δέντρων  από την κοίτη του Κεντρικού ρέματος, υπεβλήθη αίτημα στην Περιφέρεια  για τον καθαρισμό του ρέματος

Η Περιφέρεια   άμεσα ανταποκρίθηκε και σήμερα ήδη άρχισε ο καθαρισμός. (φωτο)


Παρακολουθήσαμε από την αρχή όλη τη διαδικασία και πραγματικά διαπιστώσαμε την άψογη λειτουργία με τον εντοπισμό του προβλήματος, την ενημέρωση της Δημοτικής αρχής, την αρμονική  συνεργασία των εμπλεκομένων  φορέων ,της Δασικής Υπηρεσίας και  ειδικότερα τη ς Περιφέρειας, οφείλοντας να ομολογήσουμε  ότι το όλο σύστημα λειτούργησε κανονικά (ρολόι)  και αξίζουν συγχαρητήρια.

Συμπερασματικά πρέπει  να έχουμε εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες, να βοηθήσουμε όλοι μας όπου και όπως μπορεί έκαστος, να σταματήσουμε τις γκρίνιες να εντοπίζουμε προβλήματα και να υποβάλουμε πλήρεις προτάσεις για το γενικό καλό και όχι ατομικά ρουσφέτια.

Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021

Απόφαση φοροαπαλλαγής σε φυσικά πρόσωπα για την αναβάθμιση των ακινήτων τους

 

Φοροαπαλλαγές σε φυσικά πρόσωπα για ενεργειακό, λειτουργικό αλλά και αισθητικό «λίφτινγκ» ακινήτων, με στόχο τον περιορισμό της εκτεταμένης φοροδιαφυγής που παρατηρείται στα συναφή επαγγέλματα, φέρνει υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα και Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα, την οποία υπογράφουν επίσης ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος και ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, που τελεί στο πλαίσιο του φορολογικού νόμου 4646/2019, για κάθε φυσικό πρόσωπο που πραγματοποιεί εργασίες ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης ακινήτου, θα μπορεί στο εξής το 40% των χρημάτων που θα καταβάλλει σε κάθε έτος της περιόδου 2020-2022 να εκπίπτει από τις οφειλές φόρου εισοδήματος των τεσσάρων ετών που έπονται του έτους καταβολής των εξόδων. Το ανώτατο όριο για το ύψος των δαπανών είναι 16.000 ευρώ, άρα το μέγιστο ποσό έκπτωσης φόρου που θα δικαιούται ένας ιδιοκτήτης συνολικά την τετραετία θα φθάνει τις 6.400 ευρώ (1.600 ευρώ κατ’ έτος).

Η απόφαση στοχεύει ευθέως στον περιορισμό της εκτεταμένης φοροδιαφυγής που παρατηρείται στα συναφή με την κάθε είδους αναβάθμιση της οικίας επαγγέλματα, γι’ αυτό και για τον υπολογισμό της έκπτωσης θα λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες εργασιών και όχι τα έξοδα προμήθειας υλικών. Για την απόδειξη πραγματοποίησης των δαπανών θα πρέπει να υπάρχουν νόμιμα παραστατικά και η εξόφληση να έχει γίνει ηλεκτρονικά ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. Προϋπόθεση για να ισχύσει η έκπτωση είναι τα κτίρια να μην έχουν ενταχθεί σε «Εξοικονομώ» και ότι δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης στο μέλλον.

Στις επιλέξιμες ενεργειακές δαπάνες περιλαμβάνονται: τοποθέτηση θερμομόνωσης, αντικατάσταση κουφωμάτων, υαλοπινάκων και παντζουριών, εγκατάσταση ή αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης καθώς και των αναγκαίων υποδομών, εγκατάσταση ελέγχου του συστήματος θέρμανσης/ψύξης, εγκατάσταση συστήματος αυτοπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με ενεργειακό συμψηφισμό, καθώς και συστημάτων αποθήκευσης με μπαταρίες όταν συνδυάζονται με φωτοβολταϊκά συστήματα, εγκατάσταση συστήματος παραγωγής ζεστού νερού με χρήση ΑΠΕ, εγκατάσταση συστήματος μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας, αναβάθμιση φωτισμού κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας κ.λπ.

Από τις αισθητικές – λειτουργικές δαπάνες μπορούν να καλυφθούν εργασίες για τοποθέτηση ή αντικατάσταση υδραυλικής και ηλεκτρικής εγκατάστασης, αναβάθμιση ή εγκατάσταση ανελκυστήρα, συντήρηση ή επισκευή στέγης, αλλαγή ή επισκευή δαπέδου, εγκατάσταση φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων, επισκευή τοιχοποιίας και βάψιμο του κτιρίου εσωτερικά ή εξωτερικά, τοποθέτηση σταθερών ή κινητών συστημάτων σκίασης.

Εως τα τέλη του 2022

Οι επιλέξιμες δαπάνες αναγνωρίζονται για τη μείωση του φόρου εφόσον πραγματοποιούνται έως το τέλος του 2022 και δεν έχουν εκπέσει ως δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδα επιχειρηματικής δραστηριότητας.  Δικαιούχοι της μείωσης φόρου είναι τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα ψιλής κυριότητας επί ακινήτου, με την προϋπόθεση ότι το χρησιμοποιούν είτε ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία είτε ως έδρα ή υποκατάστημα για την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. Στην περίπτωση δαπανών που αφορούν εργασίες σε κοινόχρηστους χώρους, οι οποίες εξοφλούνται από τον διαχειριστή μιας πολυκατοικίας, ή σε συγκρότημα κτισμάτων, αυτές θα λαμβάνονται υπόψη για κάθε δικαιούχο βάσει των χιλιοστών συνιδιοκτησίας.

Πηγή: https://news.b2green.gr/

Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021

Κτήμα Καμπά: Η Δημοτική Αρχή κατοχύρωσε σημαντικά οφέλη για την τοπική κοινωνία – Ποιες είναι οι δεσμεύσεις του επενδυτή. | Δήμος Παλλήνης

Κτήμα Καμπά: Η Δημοτική Αρχή κατοχύρωσε σημαντικά οφέλη για την τοπική κοινωνία – Ποιες είναι οι δεσμεύσεις του επενδυτή. | Δήμος Παλλήνης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α’ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ) | Δήμος Παλλήνης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α’ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ) | Δήμος Παλλήνης

Πέμπτη, 1 Απριλίου 2021

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

 

Αγαπητοί συμπολίτες,

   Σας ενημερώνουμε ότι με την απόφαση 15/2021 του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η ανάρτηση της μελέτης πράξης εφαρμογής περιοχών επέκτασης, του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας( ΦΕΚ 167ΑΑΠ/2016). Η εξέλιξη αυτή είναι πολύ σημαντική για την οικονομική  ανάπτυξη της Δημοτικής μας Ενότητας και ανοίγει νέες ευκαιρίες για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της.

   Καλούνται  οι  ιδιοκτήτες,  των  οποίων  τα  γεωτεμάχια  (ακίνητα),  βρίσκονται  εντός  της  παραπάνω

Πολεοδομικής μελέτης, να λάβουν γνώση του Σχεδίου  της Πράξης Εφαρμογής,

το οποίο θα  αναρτηθεί διαδικτυακά ( λόγω των συνθηκών covid  -19 )

από   ΔΕΥΤΕΡΑ   05-04-2021   έως   την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   14-05-2021

στην   ιστοσελίδα    του    Δήμου  (www.pallini.gr - Ανακοινώσεις )

  Όσοι εκ των ιδιοκτητών ενδιαφέρονται μπορούν να εξυπηρετηθούν ηλεκτρονικά καταθέτοντας αίτηση  με  το  ΚΑΕΚ  της  ιδιοκτησίας  τους  στο  email: press@pallini.gr  Θα  τους  αποσταλεί απόσπασμα της πρότασης πράξης εφαρμογής και οι σχετικοί πίνακες, που αφορούν την ιδιοκτησία τους.  Σε  περίπτωση που απαιτείται μπορούν να  ζητήσουν να  ενημερωθούν τηλεφωνικά από  την

Τεχνική υπηρεσία στα τηλέφωνα 2106604649 -717 ώρες 9.00 π.μ.-12 μ. εκτός Παρασκευής) 

   Όσοι  έχουν  αντιρρήσεις  με  τα  στοιχεία  της  προτεινόμενης  Πράξης  Εφαρμογής,  πρέπει  μέσα  στην αποκλειστική προθεσμία της ανάρτησης να καταθέσουν ΕΝΣΤΑΣΗ με το ΚΑΕΚ της ιδιοκτησίας τους πλήρως τεκμηριωμένη, στο πρωτόκολλο του Δήμου Παλλήνης (email:  protokolo@0156.syzefxis.gov.gr τηλ  2106604678  -713)  αναφέροντας  τους  λόγους  για  τους  οποίους  ενίστανται,  συνοδευόμενη  με αποδεικτικά στοιχεία που στοιχειοθετούν τις αντιρρήσεις τους. (Έντυπο ένστασης επισυνάπτεται) Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 1337/83, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων της ως άνω περιοχής δεν έχουν υποβάλλει μέχρι σήμερα δήλωση ιδιοκτησίας, πρέπει να την υποβάλουν στο παραπάνω διάστημα στο πρωτόκολλο του Δήμου. Γίνεται γνωστό στους ιδιοκτήτες, ότι αν δεν υποβληθεί δήλωση Ιδιοκτησίας: α) είναι αδύνατη οποιαδήποτε δικαιοπραξία  εν  ζωή  και  αυτοδικαίως  και  απολύτως  άκυρη,  εφόσον  πραγματοποιηθεί,  β)  δεν  θα χορηγείται άδεια οικοδομής στο ακίνητο και γ) στον Πίνακα της Πράξης Εφαρμογής το ακίνητο θα φαίνεται αγνώστου ιδιοκτήτη.

    Για Ενημέρωση–Διόρθωση–Συλλογή Δηλώσεων Ιδιοκτησίας και συνοδευτικών εγγράφων όπως επίσης και  τυχόν ενστάσεων (Άρθρο  12  Ν.  1337  & Ν.  2242/94),  κάθε  ιδιοκτήτης  (πλήρη  κυριότητα,  ψιλή

κυριότητα, επικαρπία) μαζί με την δήλωση ιδιοκτησίας (έντυπο που επισυνάπτεται η ευρίσκεται στο διαδίκτυο) απαιτείται να υποβάλει:

1.      Συμβόλαιο ιδιοκτησίας μέχρι και πριν την ημερομηνία 28-05-2014( απλή φωτοτυπία) Πιστοποιητικά μεταγραφής των τίτλων ιδιοκτησίας (απλή φωτοτυπία)

2.      Πρόσφατο πρωτότυπο μερίδας του κάθε ιδιοκτήτη (πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία) του ακινήτου πριν από 28-05-2014 μέχρι σήμερα (πρωτότυπο από υποθηκοφυλακείο).

3.      Πιστοποιητικά βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων (πρόσφατα πρωτότυπα από υποθηκοφυλακείο).

4.      Κτηματολογικό φύλλο ακινήτου και Κτηματολογικό διάγραμμα από το Εθνικό κτηματολόγιο (Πρόσφατα).

Όσοι  εκ  των  ιδιοκτήτων  έχουν  αποκτήσει  εμπράγματο  δικαίωμα  ιδιοκτησίας  στην                                παραπάνω  περιοχή  με τα  τις  05-9-2017  (Οριστικοποίηση  του  Εθνικού  Κτηματολογίου  μαζί  με   την  δήλωση  ιδιοκτησίας (έντυπο που επισυνάπτεται ευρίσκεται  στο διαδίκτυο  )

απαιτείται να υποβάλλουν:

1.      Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ( απλή φωτοτυπία)

2.      Κτηματολογικό φύλλο ακινήτου και Κτηματολογικό διάγραμμα από το Εθνικό κτηματολόγιο

 

                                                                              ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΘΟΥΣΑΣ